Αξιογραφα

Στον πίνακα αξιόγραφων προβάλλονται όλα τα καταχωρημένα αξιόγραφα (εισπρακτέα και πληρωτέα). Η καταχώρησή των αξιογράφων μπορεί να γίνεται:

 • είτε στα “Τρέχοντα παραστατικά” με τα αντίστοιχα ειδικά παραστατικά (βλ. Τρέχοντα παραστατικά)
 • είτε απευθείας στον πίνακα αξιογράφων, όπως περιγράφεται παρακάτω. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εισαγωγή απευθείας στον πίνακα αξιογράφων δεν δημιουργεί καμιά λογιστική εγγραφή
 • είτε εκτελώντας τη διαδικασία “Μεταφορά αξιογράφων” από το κουμπί “Εργασίες” στη γραμμη εργαλείων. Αυτήν την επιλογή την χρησιμοποιούμε για μεταφορά αξιογράφων (ανεξόφλητων) από προηγούμενες χρήσης.

Το checkbox στη δεύτερη στήλη δείχνει αν το συγκεκριμένο αξιόγραφο είναι ή όχι εξοφλημένο. Το checkbox στην τρίτη στήλη δείχνει αν το συγκεκριμένο αξιόγραφο έχει ή όχι μεταβιβαστεί.

Εισαγωγή

Πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων. Αυτός ο τρόπος εισαγωγής (χωρίς παραστατικό), δεν δημιουργεί εγγραφές στους κωδικούς πελάτη/προμηθευτή και αξιογράφου. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα συμπληρώνει αυτόματα το checkbox “Manual” που πληροφορεί τον χρήστη ότι το συγκεκριμένο αξιόγραφο καταχωρήθηκε χειροκίνητα.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των αξιογράφων βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συγκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε

 • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων
 • Πληκτρολογήστε το ζητούμενο

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο. Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Μεταβολή

Μπορείτε να μεταβάλετε τα στοιχεία ενός αξιογράφου, κατευθείαν από αυτό το σημείο. Αυτή η εργασία πρέπει να γίνεται προσεκτικά, αφού οι αλλαγές που κάνετε από αυτό το σημείο δεν μεταβάλουν και την αντίστοιχη εγγραφή στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Στις τελευταίες δύο στήλες του πίνακα (“Χρήστης” και “Ημ/νία”) καταγράφονται αυτόματα ο χρήστης και η ημερ/νία που έκανε τελευταία μεταβολή.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα αξιογράφων στο Excel.

Αντιγραφή / Επικόλληση

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων αξιογράφων (π.χ. από εταιρεία σε εταιρεία). Η επιλογή γίνεται

 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες.
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες.

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

 • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και Insert ή Ctrl και C

Η επικόλληση (paste) γίνεται

 • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και Insert ή Ctrl και V