Περιβαλλον εργασιας

Ανοίγοντας το πρόγραμμα βλέπετε την παρακάτω οθόνη:

../../../_images/Atlas_gen_1.png

Το περιβάλλον εργασίας (interface) και οι χειρισμοί του ATLAS είναι παρόμοιοι με του Windows Office. Υπάρχουν γενικές εντολές / επιλογές που ενεργοποιούνται από τα βασικά μενού και την μπάρα εργαλείων (toolbar) του συστήματος (ΠΕΡΙΟΧΗ Α).

Για την επιλογή του υπο-συστήματος (module), το χειρισμό των αρχείων του (εταιριών, έργων κ.ο.κ.), τις ειδικές εργασίες & εντολές, την εκτέλεση προβολών / εκτυπώσεων κ.ο.κ., το ATLAS παρέχει με τη μορφή φακέλων & υπο-φακέλων, σε ιεραρχική μορφή δέντρου, αντίστοιχα “έγγραφα” (documents) που ενεργοποιούνται με το mouse (ΠΕΡΙΟΧΗ Β). Περισσότερα για τη φιλοσοφία εγγράφων στην οποία βασίζεται το ATLAS και τον τρόπο λειτουργίας τους δείτε στo `Έγγραφα`_

Ως Windows εφαρμογή το ATLAS αξιοποιεί και ενσωματώνει πλήρως τις οικίες πλέον λειτουργίες τύπου copy-paste, drag’n’drop, τοπικά μενού (δεξί κλικ του mouse) κ.ο.κ.

Αναλυτικότερα:

ΠΕΡΙΟΧΗ Α

περιλαμβάνει τα μενού και την μπάρα εργαλείων (toolbar) με διάφορα εικονίδια εντολών. Οι επιλογές / εντολές που ενεργοποιούνται από αυτή την περιοχή εκφράζουν βασικές και γενικές δυνατότητες του ATLAS. Στο υπο - μενού “Συντήρηση” υπάρχουν μια σειρά εργαλεία για την αναδιοργάνωση - διόρθωση - backup - restore αρχείων για κάθε module καθώς και δημιουργία -επεξεργασία - διαγραφή εταιρειών

ΠΕΡΙΟΧΗ Β

περιέχει 4 υπο-καρτέλες (“Έγγραφα”, “Ιδιότητες”, “Στοιχεία εγγράφου” και “Στοιχεία εγγραφής”) που ενεργοποιούνται με κλικ από το κάτω μέρος της. Από αυτήν την περιοχή επιλέγετε την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε στο ATLAS (“Εγγραφα”), ορίζετε βασικές παραμέτρους αυτής (“Ιδιότητες”), κωδικοποιείτε και συσχετίζετε το αντίστοιχο έγγραφο (“Στοιχεία εγγράφου”).

Η υπο-καρτέλα “Εγγραφα” περιλαμβάνει με την μορφή φακέλων-υποφακέλων, σε μορφή δέντρου, όλες τις ειδικές εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε στο ATLAS. Από αυτό το σημείο καταρχήν επιλέγετε το βασικό υπο-σύστημα (module) του ATLAS στο οποίο θα εργαστείτε, δηλαδή τη “Διαχείριση” ή τα “Εργα”:

  • Με διπλό κλικ ανοίξτε τον φάκελο “Διαχείριση”, παρατηρήστε τις DEMO διαχειριστικές εταιρείες σε μορφή φακέλων και δείτε Πώς να αρχίσετε τη Διαχείριση
  • Με διπλό κλικ ανοίξτε τον φάκελο “Εργα”, παρατηρήστε τις Αναλύσεις τιμών, Εργασίες, Εκτυπώσεις, Συντελεστές αναθεώρησης και Τράπεζες και δείτε Πώς να αρχίσετε τα Εργα

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ

είναι η κυρίως περιοχή εργασίας, στην οποία, εισάγετε δεδομένα, προβάλλονται αποτελέσματα, επεξεργάζεστε τα διάφορα έντυπα κ.ο.κ.

Σε αυτήν την περιοχή εμφανίζεται αρχικά η “Αρχική σελίδα” με επιλογές προσφάτων εγγράφων για γρήγορη μετάβαση και Υποστήριξης

Στο κυρίως σώμα της Αρχικής σελίδας παρουσιάζονται “Τα νεα της Ergon Iris” και τα κυρίως υποσυστήματα “Διαχειριση”, “Μισθοδοσία”, “Εργα” για άμεση μετάβαση στις εργασίες που επιθυμούμε