Λογιστικο Σχεδιο

Το λογιστικό σχέδιο είναι μια λίστα που περιέχει όλους τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης (λογιστικής ή/και εξωλογιστικής) που χρησιμοποιείτε στις καταχωρήσεις στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Τέτοιοι λογαριασμοί είναι τα έσοδα, έξοδα, πελάτες, προμηθευτές, ταμείο, ΦΠΑ κ.ο.κ. Κάθε λογαριασμός αποτελείται από έναν κωδικό και μια περιγραφή καθώς και από μια σειρά πρόσθετων χαρακτηρισμών που διευκολύνουν τους αυτοματισμούς του προγράμματος κατά τη χρήση του λογαριασμού. Με την κωδικοποίηση των λογαριασμών στο λογιστικό σχέδιο επιτυγχάνεται και η ομαδοποίησή τους σε ομάδες (πρωτοβάθμιοι), υπο- ομάδες (δευτεροβάθμιοι) κ.ο.κ. Με την αρχική εγκατάσταση του ATLAS, η demo εταρεία που παρέχει το πρόγραμμα, προσφέρει το ενιαίο λογιστικό σχέδιο για τεχνικές εταρείες μέχρι δευτεροβάθμια ανάλυση. Αντιγράφοντάς το στη δική σας εταρεία, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν βάση για περαιτέρω ανάπτυξη, ειδικά αν πρόκειται να παρακολουθείτε την εταρεία επίσημα λογιστικά. Αν η εταρεία σας θα χρησιμοποιηθεί για εξωλογιστική παρακολούθηση (διαχείριση) μπορείτε να δημιουργήσετε μια εντελώς διαφορετική από την προτεινόμενη κωδικοποίηση των λογαριασμών σας, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Μάσκα κωδικών

Η μορφή (μάσκα) των κωδικών του λογιστικού σχεδίου ορίζεται μία φορά, κατά τη δημιουργία της εταρείας και μπορείτε να τη δείτε στην “`Καρτέλα εταρείας`_”. Ο κωδικός του λογιστικού σχεδίου μπορεί να έχει μέχρι 20 σημαντικούς χαρακτήρες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός βαθμών των κωδικών λογιστικού σχεδίου είναι 10. Μπορείτε να έχετε διαφορετική μορφή (μάσκα) κωδικού για κάθε εταρεία που διαχειρίζεστε. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από πολλαπλές εταρείες μπορείτε να πάρετε μόνον εφόσον οι εταρείες έχουν ίδια μάσκα κωδικών.

Εισαγωγή

Για να καταχωρήσετε έναν νέο λογαριασμό θα πρέπει να υπάρχει ήδη ο προηγούμενου βαθμού του λογαριασμού. Δηλαδή για να καταχωρήσετε έναν τριτοβάθμιο, πρέπει να έχει ήδη καταχωρηθεί ο δευτεροβάθμιος και ο πρωτοβάθμιός του. Η εισαγωγή των κωδικών μπορεί να γίνει με τυχαία σειρά. Η ταξινόμησή τους γίνεται αυτόματα. Από το πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων. Συμπληρώστε στις αντίστοιχές στήλες του πίνακα: Κωδικός Πληκτρολογήστε μόνο τους σημαντικούς χαρακτήρες. Τα διαχωριστικά - βάσει της μάσκας - εμφανίζονται αυτόματα. Το πρόγραμμα μπορεί να σας προτείνει αυτόματα τον επόμενο “ελεύθερο” κωδικό σε οποιονδήποτε βαθμό, αν κατά την εισαγωγή του κωδικού, στην αρχή του βαθμού (δεύτερος, τρίτος), πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα /. Αν αντί του / πληκτρολογήσετε ?, το πρόγραμμα θα σας προτείνει αυτόματα τον επόμενο “ελεύθερο” τελευταιοβάθμιο κωδικό. Π.χ. αν έχετε την ομάδα 50-01, όπου ο τελευταίος συμπληρωμένος τριτοβάθμιος είναι ο 50-01-005 και κατά την εισαγωγή νέου κωδικού πληκτρολογήσετε 5001?, το πρόγραμμα θα προτείνει αυτόματα τον 50-01-006. Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή του λογαριασμού Τυπος Επιλέξτε

  • Κοινός για λογαριασμούς που δεν ανήκουν σε κανένα από τα άλλα είδη
  • Πάγιο για λογαριασμούς που ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία
  • Εσοδο για λογαριασμούς που αποτελούν έσοδα (πωλήσεις, πιστοποιήσεις κλπ)
  • Εξοδο για λογαριασμούς που αποτελούν έξοδα (υλικά, δαπάνες κλπ)

Πόρος Συμπληρώστε τσεκ (με το mouse ή πατώντας το πλήκτρο “Spacebar”) εφόσον ο λογαριασμός έχει έννοια πόρου, δηλαδή σας ενδιαφέρει και η ποσοτική του παρακολούθηση εκτός από την κοστολογική. Συνήθως τέτοιοι λογαριασμοί είναι τα υλικά και οι δαπάνες. Μονάδα Πληκτρολογήστε την μονάδα μέτρησης του λογαριασμού που δηλώσατε πόρο.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε το λογιστικό σχέδιο στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων λογαριασμών πατώντας το πλήκτρο “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων. Η επιλογή γίνεται πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες Δεν μπορείτε να διαγράψετε λογαριασμό που έχει κινηθεί (χρησιμοποιηθεί σε εγγραφές)

Σχόλια

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε κάθε λογαριασμό επιλέγοντας “Σχόλια” από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse πάνω στο λογαριασμό)

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα του λογιστικού σχεδίου βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συγκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε (π.χ. βάσει κωδικού ή βάσει περιγραφής)

  • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων
  • Πληκτρολογήστε το ζητούμενο

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο. Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα