Γενικα

Στα Τρέχοντα Παραστατικά καταχωρούνται όλες οι κινήσεις που περιλαμβάνονται στη διαχείριση της εταιρείας, είτε αυτές είναι λογιστικές είτε όχι.

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα ευκολότερης και γρηγορότερης καταχώρησης, προβολής και επεξεργασίας παραστατικού, μέσω της `φόρμας παραστατικού`_

Το τρέχον παραστατικό

Κάθε παραστατικό απεικονίζεται σε σύνθετο πίνακα. Στον επάνω πίνακα φαίνονται τα βασικά στοιχεία του παραστατικού, ενώ στον κάτω πίνακα φαίνονται οι αναλυτικές κινήσεις του συγκεκριμένου παραστατικού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα τρέχοντα παραστατικά κινούνται πάντα και μόνο τελευταιο- βάθμιοι κωδικοί (λογιστικού σχεδίου ή αποθήκης αντίστοιχα), είτε οι κινήσεις καταχωρούνται με το χέρι, είτε γίνονται αυτόματα από το πρόγραμμα (κανόνες αναλυτικής λογιστικής, αποσβέσεις παγίων κ.ο.κ). Κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού, το πρόγραμμα καταχωρεί αυτόματα το όνομα του χρήστη που το καταχώρησε, ώστε στις εκτυπώσεις παραστατικών να είναι εφικτό το φίλτρο του χρήστη. Υπάρχει οπτικός διαχωρισμός (γκρι φόντο) των read-only πεδίων, δηλ. των πεδίων όπου ο χρήστης δεν καταχωρεί.

Εισαγωγή

Από το πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων. Στα πεδία κωδικών (π.χ. λογαριασμού, έργου, κέντρου κόστους κ.ο.κ.) το πρόγραμμα επιτρέπει επιλογή με αναζήτηση στο αντίστοιχο αρχείο ως εξής:

 • άνοιγμα του αρχείου επιλογών με το πλήκτρο F5, ή πατώντας πάνω στο δεξί κουμπί του πεδίου
 • μεταφορά στη στήλη βάσει της οποίας θα γίνει η αναζήτηση
 • αναζήτηση με το πλήκτρο F3 και πληκτρολόγηση όλου ή μέρους του στοιχείου βάσει του οποίου αναζητάτε (κωδικός, περιγραφή κ.ο.κ.)
 • επιλογή με το πλήκτρο Enter

Πάνω πίνακας

Συμπληρώστε διαδοχικά τις στήλες του πάνω πίνακα. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο “Enter” ή το “Tab” στην επόμενη στήλη. Ημερομηνία ** Πληκτρολογήστε, χωρίς διαχωριστικά, την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού με μορφή ηημμεε (π.χ. 01012000 για την 01/01/2000). Το πρόγραμμα προσθέτει αυτόματα τα διαχωριστικά. **Υποκατάστημα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό υποκαταστήματος του παραστατικού. Τα υποκαταστήματα ορίζονται εξωτερικά του προγράμματος. Επικοινωνήστε με την Ergon Iris για οδηγίες. Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του είδους του παραστατικού, όπως έχει ανοιχθεί στον `Πίνακα παραστατικών`_, π.χ. 04 για το τιμολόγιο αγοράς κλπ. Παραστατικό Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τη συντομογραφία του είδους παραστατικού. Αριθμός Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραστατικού. Είναι είτε ο αριθμός του παραστατικού, είτε ο α/α εσωτερικής αρχειοθέτησης. Επιτρέπονται γράμματα και ψηφία. Το πρόγραμμα επιτρέπει μέχρι 16 συνολικά χαρακτήρες. Σε περίπτωση που για το συγκεκριμένο είδος παραστατικού έχει οριστεί αυτόματη αρίθμηση, το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα τον επόμενο αριθμό σύμφωνα με τη μορφή αρίθμησης που έχει ορισθεί. Πελάτης/ Προμηθευτής Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του προμηθευτή ή του πελάτη. Αφορά μόνο παραστατικά που απαιτούν τη συγκεκριμένη πληροφορία (π.χ. τιμολόγια αγοράς ή πώλησης, δελτία εισαγωγής και αποστολής κ.ο.κ.). Αυτόματα στο διπλανό πεδίο εμφανίζεται η περιγραφή του. Η αναζήτηση πελάτη / προμηθευτή γίνεται με τη γνωστή αλληλουχία F5, F3 (βλ. πιο πάνω). Ειδικότερα η αναζήτηση βάσει ΑΦΜ, μπορεί να γίνει και απευθείας πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρε Shift και F5. Λήξη Το συγκεκριμένο πεδίο αφορά μόνο τα παραστατικά αγορών & πωλήσεων επί πιστώσει. Αν θέλετε να περιλαμβάνονται στην εκτύπωση του cash flow τότε πρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία εξόφλησης του παραστατικού. Info Πληκτρολογήστε, προαιρετικά, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το παραστατικό. Το πρόγραμμα σας μεταφέρει στη στήλη αυτή μόνο εφόσον στις Ιδιότητες των τρεχόντων παραστατικών έχετε επιλέξει “Ναι” στο αντίστοιχο πεδίο (βλ. πιο κάτω). ** ** ΑΑ Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τον εσωτερικό αριθμό αύξουσας αρίθμησης του παραστατικού. Χρήστης Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με το όνομα χρήστη (username του pc του) που καταχώρησε πρώτη φορά το παραστατικό. ** ** Ειδικά σύμβολα Στην πρώτη αριστερά στήλη του επάνω πίνακα των τρεχόντων παραστατικών (πρν από τη στήλη “Ημ/νία”), μπορεί να εμφανίζονται ένα ή περισσόετρα από τα παρακάτω σύμβολα:

 • **Ενημέρωση **Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα όταν το παραστατικό είναι ενημερωμένο, έχει οριστικοποιηθεί/λογιστικοποιηθεί (βλ. πιο κάτω).
 • **Import **Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα αν το παραστατικό ήρθε από import (βλ. πιο κάτω).
 • **Export **Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα αν το παραστατικό έχει γίνει export (βλ.πιο κάτω)
 • **Μετατροπή **Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα αν το παραστατικό έχει μετατραπεί σε άλλο (π.χ. τιμολόγιο που έχει μετατραπεί από δελτίο αποστολής βλ. πιο κάτω)
 • **Υπόλοιπα από μετατροπή **Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα όταν το παραστατικό περιέχει υπόλοιπα από μετατροπή (π.χ. κατά την μερική μετατροπή δελτίου αποστολής σε τιμολόγιο από βλ. πιο κάτω)
 • **Πάγωμα **Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, αν ο χρήστης έχει επιλέξει να “παγώσει” το συγκεκριμένο παραστατικό, ώστε να μην επιτρέπεται να μεταβληθεί/διαγραφεί/επανεκτυπωθεί. Η επιλογή γίνεται από το εικονίδιο Εργασίες στη γραμμή εργαλείων (βλ. πιο κάτω).
 • **Ακύρωση **Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα αν το παραστατικό έχει ακυρωθεί με την αυτόματη διαδικασία (βλ. πιο κάτω).

Κάτω πίνακας

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στον πάνω πίνακα, το πρόγραμμα σας μεταφέρει αυτόματα στον κάτω πίνακα, όπου συμπληρώνετε την αναλυτική κίνηση του νέου παραστατικού. Τα πεδία (στήλες) του κάτω πίνακα είναι διαφορετικά, ανάλογα με το είδος του παραστατικού που επιλέξατε στον πάνω πίνακα. Η περιγραφή των πεδίων του κάτω πίνακα δίνεται στα επόμενα κεφάλαια:

Ιδιότητες

Από το αριστερό panel, στην επιλογή “Ιδιότητες” μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση των Τρεχόντων Παραστατικών, ενεργοποιώντας συγκεκριμένες επιλογές / φίλτρα. Κωδικοί Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε συνδυασμούς κωδικών είδους παραστατικού που θέλετε να εμφανιστούν στον πίνακα τρεχόντων παραστατικών (π.χ. 04 για τιμολόγια αγοράς). To * σημαίνει όλα τα παραστατικά. Η επιλογή με αναζήτηση γίνεται ως εξής:

 • άνοιγμα του αρχείου επιλογών με F5 , ή πατώντας πάνω στο δεξί κουμπί του πεδίου

 • αναζήτηση με

  • επιλογή με “Enter”
  • μετακίνηση στον πίνακα με τα βελάκια ή
  • μετακίνηση στη στήλη βάσει της οποίας αναζητάτε, F3 και πληκτρολόγηση όλου ή μέρους του στοιχείου βάσει του οποίου αναζητάτε (κωδικός, περιγραφή κ.ο.κ.)

Από / Εως Ημερ/νία Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα των παραστατικών που θέλετε να εμφανιστούν στον πίνακα. Επιλογή αξίας Επιλέξτε “Ναι” ή “Οχι” ανάλογα αν θα κάνετε στα παρακάτω πεδία επιλογή ορίων αξίας παραστατικών που θα εμφανιστούν. Η δεδομένη επιλογή είναι “Οχι”. Από / Εως αξία Εφόσον επιλέξατε “Ναι” στο παραπάνω πεδίο, συμπληρώστε τα όρια “Από” - “Εως” αξίας των παραστατικών που θα εμφανιστούν στον πίνακα. Χρήστες Πληκτρολογήστε συνδυασμούς ονομάτων των χρηστών των οποίων τα παραστατικά θέλετε να εμφανίζονται στον πίνακα. Ως χρήστης ενός παραστατικού εννοείται αυτός που τελευταία έχει εισάγει/μεταβάλλει το παραστατικό. Το όνομα του χρήστη είναι τα εσωτερικό username των Windows για το συγκεκριμένο PC. Αριθμός δεικτών Μόνο όταν έχετε εγκατεστημένο το υποσύστημα ATLAS- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Pro, δηλώνει τον αριθμό των flags που θέλετε να εμφανιστούν στα παραστατικά. Ο αριθμός πρέπει να είναι >= 0 και <=8. Info Επιλέξτε “Ναι” ή “Οχι” ανάλογα αν θέλετε το πρόγραμμα να σας επιτρεψει συμπλήρωση του πεδίου Info του πάνω πίνακα κατά την καταχώρηση των παραστατικών. Ημερομηνία συστήματος Επιλέξτε “Ναι” αν θέλετε, κατά την εισαγωγή νέου παραστατικού, το πρόγραμμα να σας προτείνει πάντα την ημερομηνία του συστήματος . Επιλέξτε “Όχι” αν θέλετε, κατά την εισαγωγή νέου παραστατικού, το πρόγραμμα να σας προτείνει την ημερομηνία του παραστατικού που καταχωρήσατε τελευταία. Διαρκή σύνολα Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συνεχή εμφάνιση συνόλων των ποσών (στις στήλες “Ποσό”, “ΦΠΑ”, “Αξία”) του κάτω πίνακα.

Ειδικές εργασίες στον πάνω πίνακα

Ενώ είστε στον πάνω πίνακα των Τρεχόντων παραστατικών, πατήστε το κουμπί “Εργασίες” από την γραμμή εργαλείων για να επιλέξετε πρόσθετες λειτουργίες και αυτοματισμούς του προγράμματος, σχετικά με τα Τρέχοντα παραστατικά. Επιλογή παραστατικών Με την εργασία αυτή, επιλέγετε παραστατικά συμπληρώνοντας σε καρτέλα τα κριτήρια επιλογής. Ιστορικό μετατροπών Με την εργασία αυτή, προβάλλεται σε πίνακα, το ιστορικό των παραστατικών που προηγήθηκαν και ακολούθησαν του τρέχοντος με αντίστοιχες μετατροπές. Import παραστατικών Οι εργασίες export / import παραστατικών είναι χρήσιμες για περίπτωση μεταφοράς κινήσεων απ έναν σταθμό εργασίας σε άλλον, όταν δεν υπάρχει φυσική σύνδεση μεταξύ τους (δίκτυο, τερματικά κλπ). Η διαδικασία export/import είναι η εξής:

 • καταχωρούνται οι κινήσεις σε διάφορους σταθμούς-πηγές
 • εξάγονται (export) σε μέσα μεταφοράς (δισκέττες, φορητοί δίσκοι κλπ).
 • εισάγονται απο τους σταθμούς-πηγές στο σταθμό προορισμού με import

Ειδικότερα, για την εργασία import, συμπληρώστε:

 • **Import από **Το πρόγραμμα προτείνει όνομα αρχείου “Transfer.exp” που βρίσκεται στον φάκελο diax της εγκατάστασης του ATLAS. Μπορείτε να αλλάξετε το μέσο, τη διεύθυνση και το όνομα του αρχείου, πληκτρολογώντας ή επιλέγοντας τη συγκεκριμένη διαδρομή.

 • **Ελεγχος import **Συμπληρώστε τσεκ αν θέλετε το πρόγραμμα να ελέγξει κατά το import, αν οι κωδικοί που κινούνται στα παραστατικά αυτά, υπάρχουν στα αρχεία διαχείρισης.

 • **Ελεγχος επιπέδου ασφαλείας ειδών αποθήκης **Μόνο για το υποσύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ. Συμπληρώστε τσεκ αν θέλετε κατά την εισαγωγή των παραστατικών το πρόγραμμα να κάνει έλεγχο παραβίασης των επιπέδων ασφαλείας που έχουν ορισθεί στα `Είδη αποθήκης`_.

 • **Αυτόματη αρίθμηση σε παραστατικά ** Για την κατεπιλογήν αυτόματη αρίθμηση των παραστατικών που εισάγονται.

 • Κανόνες μεταφοράς Εκτός από τις παραπάνω επιλογές, μπορείτε να ορίσετε κανόνες μετατροπής κωδικών έργων και κέντρων κόστους των παραστατικών που θα εξαχθούν. Ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση κατά την οποία στο σημείο όπου θα γίνει η εισαγωγή (import) αυτών των παραστατικών υπάρχει διαφορετικός ορισμός κωδικών έργων και κέντρων κόστους από αυτόν της θέσης από την οποία εξάγονται (export) τα συγκεκριμένα παραστατικά. Επίσης, χρήσιμο για την περίπτωση που θέλετε, κατά την εξαγωγή παραστατικών, να “συμμαζέψετε” εγγραφές με διάφορους κωδικούς έργων σε ένα συγκεκριμένο έργο. Συμπληρώστε τους κανόνες μεταφοράς:

  • **Αριθμός **Αύξων αριθμός του κανόνα (π.χ. 01)
  • **Τύπος **Επιλέξτε “Εργο” ή “Κόστος”, ανάλογα.
  • **Σε κωδικό **Πληκτρολογήστε τον κωδικό έργου ή κ.κόστους, ανάλογα με την προηγούμενη επιλογή, στο οποίο θα μετατραπούν, κατά την εισαγωγή των παραστατικών, οι κωδικοί έργων που αναφέρονται στην επόμενη θέση “Από κωδικό”
  • **Από κωδικό **Πληκτρολογήστε τον κωδικό ή συνδυασμούς κωδικών έργου ή κ.κόστους, ανάλογα με την επιλογή που κάνατε στο “Είδος”, που, κατά την διαδικασία της εισαγωγής, θα μετατραπούν στον κωδικό που συμπληρώσατε στο πεδίο “Σε κωδικό”

Το παραστατικό που έχει γίνει import μαρκάρεται στον πάνω πίνακα με το ειδικό σύμβολο.

Export παραστατικών

Οι εργασίες export/import παραστατικών είναι χρήσιμες για περίπτωση μεταφοράς κινήσεων από έναν σταθμό εργασίας σε άλλον, όταν δεν υπάρχει φυσική σύνδεση μεταξύ τους (δίκτυο, τερματικά κλπ). Η διαδικασία export/import είναι η εξής:

 • καταχωρούνται οι κινήσεις σε διάφορους σταθμούς-πηγές
 • εξάγονται (export) σε μέσα μεταφοράς (δισκέττες, φορητοί δίσκοι κλπ).
 • εισάγονται απο τους σταθμούς-πηγές στο σταθμό προορισμού με import

Ειδικότερα, η εργασία export, επιτυγχάνεται ως εξής: Στον πάνω πίνακα των Τρεχόντων παραστατικών: επιλέξτε τα παραστατικά που θέλετε να εξάγετε,

 • είτε απευθείας από τον πίνακα, πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο “Ctrl” και το αριστερό κουμπί του mouse για συνεχόμενα παραστατικά ή το δεξί κουμπί του mouse για μη συνεχόμενα παραστατικά
 • είτε με την ειδική εργασία “Επιλογή παραστατικών” (βλ.. πιο πάνω)

στη συνέχεια, από το κουπί “Εργασίες” της γραμμής εργαλείων, επιλέξτε την ειδική εργασία “Export παραστατικων” Συμπληρώστε:

 • **Export σε **Το πρόγραμμα προτείνει όνομα αρχείου “Transfer.exp” που αποθηκεύεται στον φάκελο diax της εγκατάστασης του ATLAS. Μπορείτε να αλλάξετε το μέσο, τη διεύθυνση και το όνομα του αρχείου, πληκτρολογώντας ή επιλέγοντας τη συγκεκριμένη διαδρομή.

 • **Εργο / Κόστος **Πληκτρολογήστε συνδυασμούς κωδικών έργων και κέντρων κόστους των παραστατικών που θα εξαχθούν (π.χ. ΒΙ*)

 • **Ελεγχος διπλού export **Συμπληρώστε τσεκ αν θέλετε το πρόγραμμα να ελέγξει κατά την εξαγωγή, πιθανή διπλή εξαγωγή ίδιων παραστατικών (από προηγούμενο export).

 • Κανόνες μεταφοράς Εκτός από τις παραπάνω επιλογές, μπορείτε να ορίσετε κανόνες μετατροπής κωδικών έργων και κέντρων κόστους των παραστατικών που θα εξαχθούν. Ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση κατά την οποία στο σημείο όπου θα γίνει η εισαγωγή (import) αυτών των παραστατικών υπάρχει διαφορετικός ορισμός κωδικών έργων και κέντρων κόστους από αυτόν της θέσης από την οποία εξάγονται (export) τα συγκεκριμένα παραστατικά. Επίσης, χρήσιμο για την περίπτωση που θέλετε, κατά την εξαγωγή παραστατικών, να “συμμαζέψετε” εγγραφές με διάφορους κωδικούς έργων σε ένα συγκεκριμένο έργο. Συμπληρώστε τους κανόνες μεταφοράς:

  • **Αριθμός **Αύξων αριθμός του κανόνα (π.χ. 01)
  • **Τύπος **Επιλέξτε “Εργο” ή “Κόστος”, ανάλογα.
  • **Σε κωδικό **Πληκτρολογήστε τον κωδικό έργου ή κ.κόστους, ανάλογα με την προηγούμενη επιλογή, στο οποίο θα μετατραπούν, κατά την εξαγωγή των παραστατικών, οι κωδικοί που αναφέρονται στην επόμενη θέση “Από κωδικό”
  • **Από κωδικό **Πληκτρολογήστε τον κωδικό ή τη μάσκα κωδικών έργου ή κ.κόστους, ανάλογα με την επιλογή που κάνατε στο “Είδος”, που, κατά την διαδικασία της εξαγωγής, θα μετατραπούν στον κωδικό που συμπληρώσατε στο πεδίο “Σε κωδικό”

Το παραστατικό που έχει γίνει export μαρκάρεται στον πάνω πίνακα με το ειδικό σύμβολο. Πάγωμα παραστατικών Η εργασία αυτή “παγώνει” ένα ή περισσότερα παραστατικά που επιλέξατε από τον πάνω πίνακα, ώστε να μην επιτρέπεται πλέον η μεταβολή/διαγραφή/επανεκτύπωσή τους. Η διαδικασία αυτή έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με την “Οριστικοποίηση” με τη διαφορά ότι είναι αναστρέψιμη από το χρήστη με τη διαδικασία “Ξεπάγωμα”. Το παραστατικό που έχει “παγώσει” μαρκάρεται στον πάνω πίνακα με το ειδικό σύμβολο. Ξεπάγωμα παραστατικών Η εργασία αυτή “ξεπαγώνει” ένα ή περισσότερα “παγωμένα” παραστατικά που επιλέξατε από τον πάνω πίνακα, ώστε να επιτρέπεται πλέον η μεταβολή/διαγραφή τους. Δίνεται η δυνατότητα ορισμού password για τη διαδικασία του “ξεπαγώματος” (ειδικά δικαιώματα χρηστών). Επικοινωνήστε για λεπτομέρειες με την ERGON IRIS. Έλεγχος κινήσεων Η εργασία αυτή εκτελεί τον έλεγχο ισοσκελισμού των κινήσεων (συμφωνία χρέωσης / πίστωσης) του/των παραστατικών που επιλέξατε στον πάνω πίνακα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε αναλυτικό πίνακα. Μπορείτε να εκτελέσετε έλεγχο κινήσεων των επιλεγμένων παραστατικών κι από το τοπικό μενού που ανοίγει με δεξί κλικ του mouse. ** ** Έλεγχος ΚΒΣ Η εργασία αυτή εκτελεί έλεγχο του 15ημέρου βάσει ΚΒΣ. ** ** Οριστικοποίηση παραστατικών ΜΟΝΟ για την περίπτωση τήρησης Λογιστικής (Β ή Γ κατηγορίας). Αφορά την οριστικοποίηση (ενημέρωση) των παραστατικών, που μέχρι εκείνη στιγμή είναι καταχωρημένα σε προσωρινά αρχεία. Οι κινήσεις παίρνουν αυτόματη αρίθμηση και ενημερώνουν τα αντίστοιχα ημερολόγια. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η οριστικοποίηση δεν είναι απαραίτητη παρά μόνο αν τηρείτε τυπικό λογιστήριο. Μετά την οριστικοποίηση, τα παραστατικά “κλειδώνουν” και δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή ή διαγραφή τους.

 • **Από / Εως Ημερ/νία **Πληκτρολογήστε αντίστοιχα τις ημερομηνίες παραστατικών που θέλετε να οριστικοποιηθούν.
 • **Παραστατικά **Πληκτρολογήστε συνδυασμούς κωδικών για το (τα) είδη των παραστατικών που θα οριστικοποιησετε. π.χ. 04 για τα τιμολόγια αγοράς. Με * επιλέγετε όλα τα είδη παραστατικών.
 • **Ελεγχος **Συμπληρώστε τσεκ για έλεγχο παραστατικών πριν την οριστικοποίηση. Κατά τον έλεγχο, εξετάζεται αν τα παραστατικά είναι ισοσκελισμένα. Εφόσον υπάρχει πρόβλημα, εμφανίζεται μήνυμα με τα σύνολα της χρέωσης, της πίστωσης και τη διαφορά.

Σε περίπτωση που υπάρχουν μη οριστικοποιημένα παραστατικά πριν από την ζητούμενη χρονική περίοδο, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα κι απαγορεύεται η οριστικοποίηση. Το παραστατικό που έχει οριστικοποιηθεί μαρκάρεται στον πάνω πίνακα με το ειδικό σύμβολο.

Πρόσθετες λειτουργίες κάτω πίνακα

Ο κάνω πίνακας των τρεχόντων παραστατικών είναι εφοδιασμένος με πρόσθετες λειτουργίες, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται, σαν επιλογές, στο τοπικό μενού του που ανοίγει με δεξι κλικ του mouse. Πράξεις σε αριθμητικά πεδία Στα αριθμητικά πεδίο (π.χ. “Ποσότητα”, “Ποσό” κ.ο.κ.) το πρόγραμμα επιτρέπει και την πληκτρολόγηση αριθμητικών πράξεων τις οποίες υπολογίζει άμεσα και εμφανίζει το αποτέλεσμα στο αντίστοιχο πεδίο. Π.χ. 150+50. Προσοχή, για τους δεκαδικούς αριθμούς, χρησιμοποιείτε ως υποδιαστολή την τελεία (.) Σύνολα ποσότητας, ποσού & ΦΠΑ παραστατικού Στον κάτω πίνακα πατώντας με το mouse σε μια από τις επικεφαλίδες των στηλών “Ποσό” ή “ΦΠΑ”, εμφανίζεται το σύνολο της καθαρής αξίας και του ΦΠΑ όλων των κινήσεων του παραστατικού. Σχόλια Συμπληρώστε πρόσθετα ελεύθερα σχόλια στην επιλεγμένη κίνηση του παραστατικού στον κάτω πίνακα.

 • είτε επιλέγοντας “Σχόλια” από το τοπικό μενού
 • είτε από το πληκτρολόγιο, πατώντας F4 στην επιλεγμένη κίνηση

Test Εκτελέστε έλεγχο του ισοσκελισμού του παραστατικού (συμφωνία χρέωσης / πίστωσης). Στον κάτω πίνακα:

 • είτε επιλέγοντας “Test” από το τοπικό μενού
 • είτε από το πληκτρολόγιο πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και F10 στην επιλεγμένη κίνηση

Κωδικός είδους προμηθευτή ΜΟΝΟ για το υποσύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ. Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να επιλέξετε το είδος αποθήκης από τον πίνακα συσχέτισης ειδών με το προμηθευτή του συγκεκριμένου παραστατικού. Λειτουργεί ΜΟΝΟ εφόσον στους `Πίνακες - Προμηθευτές`_ έχουν συμπληρωθεί συσχετίσεις ειδών αποθήκης-προμηθευτή. Στον κάτω πίνακα και στην επιλεγμένη κίνηση:

 • είτε επιλέξτε “Κωδικός είδους προμηθευτή” από το τοπικό μενού
 • είτε από το πληκτρολόγιο πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και F4

Αλφαβητικά Για αναζήτηση περιγραφών κωδικών αλφαβητικά Καρτέλλα Στον κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την αναλυτική καρτέλα κίνησης του κωδικού της κάθε εγγραφής

 • είτε επιλέγοντας Καρτέλλα” από το τοπικό μενού.
 • είτε από το πληκτρολόγιο, πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρε Ctrl και R

Χρήσιμο για τον έλεγχο υπολοίπου λογαριασμού, κατά την καταχώρηση παραστατικού. Κατά έργο Στον κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την αναλυτική καρτέλα κίνησης του κωδικού της κάθε εγγραφής κατανεμημένη κατά έργο και περίοδο

 • είτε επιλέγοντας “Κατά έργο” από το τοπικό μενού.
 • είτε από το πληκτρολόγιομ, πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Alt και F6

Χρήσιμο για τον έλεγχο υπολοίπου λογαριασμού κατά έργο, κατά την καταχώρηση παραστατικού. Κατά κόστος Στον κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την αναλυτική καρτέλα κίνησης του κωδικού της κάθε εγγραφής κατανεμημένη κατά κέντρο κόστους και περίοδο

 • είτε επιλέγοντας “Κατά κόστος” από το τοπικό μενού
 • είτε από το πληκτρολόγιο πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Alt και F7

Χρήσιμο για τον έλεγχο υπολοίπου λογαριασμού κατά κέντρο κόστους, κατά την καταχώρηση παραστατικού. Ανάλυση κινήσεων λογιστηρίου Στον κάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε τις κινήσεις των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου που έχουν δημιουργηθεί με τη συγκεκριμένη εγγραφή

 • είτε επιλέγοντας “Ανάλυση κινήσεων λογιστηρίου” από το τοπικό μενού.
 • είτε από το πληκτρολόγιο πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και L

Χρήσιμο για προβολή και έλεγχο των κινήσεων που δημιουργούνται από τα αυτοματοποιημένα παραστατικά (τιμολόγια, αξιόγραφα κ.λ.π.) Ανάλυση κινήσεων αποθήκης ΜΟΝΟ για το υποσύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ. Στον κάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε τις κινήσεις των ειδών αποθήκης που έχουν δημιουργηθεί με τη συγκεκριμένη εγγραφή

 • είτε επιλέγοντας “Ανάλυση κινήσεων αποθήκης” από το τοπικό μενού
 • είτε από το πληκτρολόγιο πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και P

Χρήσιμο για προβολή και έλεγχο των κινήσεων που δημιουργούνται από τα αυτοματοποιημένα παραστατικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λ.π.) Σε παραστατικά αποθήκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη λειτουργία “Ανάλυση κινήσεων λογιστηρίου” (βλ. πιο πάνω) για να δείτε τις κινήσεις των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου που συνδέονται με τα είδη αποθήκης. Αυτόματες κινήσεις Χρησιμοποιείται για δημιουργία αυτόματων εγγραφών τακτοποίησης ισολογισμού, για το κλείσιμο χρήσης, καταμερισμού αναλυτικής λογιστικής, αλλά και κάθε άλλο είδος αυτοματοποιημένων εγγραφών (π.χ. διορθωτικών εγγραφών μεταφοράς λογ/μών απο μια ομάδα σε άλλη κ.λ.π.). Η ενεργοποίηση κανόνων αυτόματων εγγραφών γίνεται αφού έχετε καταχωρήσει στον πάνω πίνακα “Τρέχοντα παραστατικά” ένα παραστατικό με απλές κινήσεις. Στον κάτω πίνακα αυτού του παραστατικού:

 • είτε επιλέξτε “Αυτόματες κινήσεις” από το τοπικό μενού
 • είτε από το πληκτρολόγιο πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και A

Εμφανίζεται καρτέλα επιλογών. Συμπληρώστε:

 • **Εγγραφές κατά **Επιλέξτε “Ημερ/νία”, “Περίοδο”, “Χρήση”, ανάλογα αν οι αυτόματες εγγραφές θα αφορούν χρονικό διάστημα, την τρέχουσα περίοδο ή όλη τη χρήση. Επιλέξτε “Παραστατικό” αν θέλετε το πρόγραμμα να δημιουργεί αυτόματες εγγραφές ανά παραστατικό.
 • **Περιγραφή **Συμπληρώστε την περιγραφή των αυτομάτων εγγραφών που θα δημιουργήσει το πρόγραμμα.
 • **Ημερομηνίες Από / Εως **Σε περίπτωση επιλογής εγγραφών κατά ημερ/νια, πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα.
 • **Περίοδοι Από / Εως **Σε περίπτωση επιλογής εγγραφών κατά περίοδο, πληκτρολογήστε το διάστημα περιόδων.
 • **Κανόνες **Στον πίνακα εμφανίζονται όλοι οι ήδη ορισμένοι `κανόνες αυτόματων εγγραφών`_. Επιλέξτε στην πρώτη στήλη τους κανόνες που θέλετε να εκτελεστούν στο συγκεκριμένο παραστατικό.

Πατήστε το “ΟΚ” για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτόματης δημιουργίας των εγγραφών. Μπορείτε να μεταβάλλετε, απευθείας από την καρτέλα επιλογών, τον ορισμό των υπαρχόντων κανόνων αυτόματων εγγραφών, πριν την ενεργοποίησή τους με “ΟΚ”. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη αν το παραστατικό είναι οριστικοποιημένο (έχει λογιστικοποιηθεί/ενημερωθεί). Μετατροπή παραστατικών Η λειτουργία αυτή επιτρέπει αυτόματατη μετατροπή “συμβατών” παραστατικών από ένα είδος σε ένα άλλο (π.χ δελτίο αποστολής σε τιμολόγιο πώλησης). Για να είναι εφικτή, θα πρέπει στον `ορισμό των παραστατικών`_ να έχει δηλωθεί από ποιό παραστατικό μετατρέπεται ένα παραστατικό. Στον κάτω πίνακα:

 • είτε επιλέξτε “Μετατροπή παραστατικών” από το τοπικό μενού.
 • είτε από το πληκτρολόγιο πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και M

Το παραστατικό που έχει μετατραπεί μαρκάρεται στον πάνω πίνακα με το ειδικό σύμβολο. Αν, στην καρτέλα ορισμού του παραστατικού που προέρχεται από μετατροπή δεν υπάρχει τσεκ στο πεδίο “Οχι πάγωμα”, τότε για λόγους ασφάλειας, το παραστατικό που προέρχεται από μετατροπή μαρκάρεται στον πάνω πίνακα ως “παγωμένο” με το ειδικό εικονίδιο ώστε να μην επιτρέπεται η κατά λάθος η μεταβολή/διαγραφή του. Αν παρόλα αυτά, επιβάλλεται η διόρθωση κάποιων στοιχείων, μπορείτε να το “ξεπαγώσετε” (βλ. πιο πάνω). Δίνεται η δυνατότητα και μερικής μετατροπής (π.χ. μέρος της πσοότητας του δελτίου αποστολής σε τιμολόγιο). Σε αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα παραστατικό με την υπολοιπόμενη ποσότητα, το οποίο και μαρκάρει στον πάνω πίνακα με το ειδικό εικονίδιο . Ακύρωση παραστατικού Η λειτουργία αυτή επιτρέπει αυτόματη ακύρωση ενός παραστατικού. Η ενεργοποίησή της γίνεται αφού έχετε καταχωρήσει στον πάνω πίνακα ένα ακυρωτικό παραστατικό. Ανοίγουν wizard καρτέλες από όπου επιλέγετε το παραστατικό που θέλετε να ακυρώσετε. Το πρόγραμμα

 • δημιουργεί αυτόματα τις εγγραφές του ακυρωτικού παραστατικού,
 • ακυρώνεται και τυχόν μετατροπή στην οποία συμμετείχε το παραστατικό που ακυρώνεται (π.χ. τιμολόγιο που προήλθε από μετατροπή δελτίου αποστολής) και
 • δημιουργείται αυτόματα σχέση μετατροπής του ακυρωμένου παραστατικού με το ακυρωτικό.

Το παραστατικό που έχει ακυρωθεί μαρκάρεται στον πάνω πίνακα με το ειδικό σύμβολο. Αντιλογισμός παραστατικού Η λειτουργία αυτή επιτρέπει αυτόματο αντιλογισμό ενός παραστατικού. Η ενεργοποίησή της γίνεται αφού έχετε καταχωρήσει στον πάνω πίνακα ένα παραστατικό τύπου “Απλές κινήσεις” ή “Ταμειακή” ανάλογα αν πρόκειται να αντιλογήσετε ένα υπάρχον παραστατικό με απλές κινήσεις ή ταμειακής απόδειξης. Ανοίγουν wizard καρτέλες από όπου επιλέγετε το παραστατικό που θέλετε να αντιλογήσετε. Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα τις εγγραφές του παραστατικού αντιλογισμού, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε στο πεδίο “Τύπος αντιλογισμού”: ήτοι:

 • με αλλαγή προσήμου ή
 • με αντιστροφή χρεωπιστώσεων

Η δυνατότητα αυτόματου αντιλογισμού δίνεται ΜΟΝΟ για παραστατικά με απλές κινήσεις (συμψηφηστικές εγγραφές) και ταμειακά παραστατικά. Εκτέλεση συνταγής Η λειτουργία αυτή αφορά ΜΟΝΟ το υποσύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ και εφόσον έχετε καταχωρήσει `συνταγές μεταποίησης`_. Η ενεργοποίησή της γίνεται αφού έχετε καταχωρήσει στον πάνω πίνακα ένα παραστατικό τύπου “Δελτίο μεταποίησης”. Δημιουργείται ποσότητα παραγόμενου προϊόντος αφαιρώντας ποσότητες των συστατικών του, σύμφωνα με τον ορισμό της συνταγής που εκτελείται. Στον κάτω πίνακα αυτού του παραστατικού:

 • είτε επιλέξτε “Εκτέλεση συνταγής” από το τοπικό μενού.
 • είτε από το πληκτρολόγιο πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και S.

Δίνεται η δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής των κωδικών έργου και κέντρου κόστους (εξαγωγής & εισαγωγής), για κάθε είδος της συνταγής, κατά την καταχώρησή του παραστατικού μεταποίησης. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη αν το παραστατικό είναι οριστικοποιημένο (έχει λογιστικοποιηθεί/ενημερωθεί) ή αν το παραστατικό είναι άλλου τύπου από “Δελτίο μεταποίησης”. Αποσβέσεις παγίων Για την αυτόματη δημιουργία εγγραφών αποσβέσεων παγίων. Η ενεργοποίηση των αυτόματων εγγραφών αποσβέσεων γίνεται αφού έχετε καταχωρήσει στον πάνω πίνακα ένα παραστατικό με απλές κινήσεις. Στον κάτω πίνακα αυτού του παραστατικού:

 • είτε επιλέξτε “Αποσβέσεις παγίων” από το τοπικό μενού.
 • είτε από το πληκτρολόγιο πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και B

Εμφανίζεται καρτέλα επιλογών. Συμπληρώστε:

 • **Περιγραφή **Πληκτρολογήστε την περιγραφή των εγγραφών αποσβέσεων.
 • **Πάγια **Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε συνδυασμούς κωδικών από το μητρώο παγίων που θα αποσβεσθούν (π.χ. 13*).
 • **Λογαριασμοί **Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε συνδυασμούς κωδικών παγίων από το λογιστικό σχέδιο (π.χ. 1501*). Μπορεί να διαφέρουν από τους κωδικούς παγίων στο μητρώο. (βλ. `Π`_`ίνακες-Πάγια`_).
 • **Τέλος απόσβεσης **Το πρόγραμμα προτείνει την ημερομηνία του παραστατικού που καταχωρήσατε. Μπορεί να αλλαχθεί. Επιτρέπονται πολλαπλές αποσβέσεις στη διάρκεια μιας χρήσης. Στην καρτέλα παγίου , στο πεδίο “Τρέχουσα” φαίνεται η απόσβεση που δημιουργήθηκε με το τελευταίο παραστατικό αυτόματων αποσβέσεων.
 • **Μη διενεργηθείσες **Συμπληρώστε τσεκ ώστε το πρόγραμμα να υπολογίζει αποσβέσεις χωρίς να κάνει λογιστικές εγγραφές. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη αν το παραστατικό είναι οριστικοποιημένο (έχει λογιστικοποιηθεί/ενημερωθεί).
 • **Χρήση ΔΛΠ **Συμπληρώστε τσεκ αν θέλετε το πρόγραμμα να εκτελέσει τις αποσβέσεις βάσει των στοιχείων της υπο-καρτέλλας “Αποσβέσεις ΔΛΠ” του παγίου. Διαφορετικά οι αποσβέσεις θα εκτελεστούν βάσει της υπο- καρτέλλας “Φορολογικές αποσβέσεις” του παγίου.
 • **Δωδεκατημόρια **Συμπληρώστε τσεκ αν θέλετε το πρόγραμμα να υπολογίζει το συντελεστή ποσοστού χρήσης του παγίου στην τρέχουσα χρήση, βάσει δωδεκατημορίων (μηνών). Σε διαφορετική περίπτωση ο υπολογισμός είναι ημερολογιακός.

Επιλογή αξιογράφων Για την επιλογή αξιογράφων προς εξόφληση / είσπραξη. Αφού έχετε καταχωρήσει στον πάνω πίνακα ένα ένα παραστατικό τύπου εξόφλησης / είσπραξης αξιογράφου. Στον κάτω πίνακα αυτού του παραστατικού:

 • επιλέξτε “Επιλογή αξιογράφων” από το τοπικό μενού.

Επιλέξτε από πίνακα που εμφανίζει το πρόγραμμα το/τα αξιόγραφα που θα εξοφλήσετε/εισπράξετε. Στον πίνακα, εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα τα αξιόγραφα που δεν έχουν ακόμα εξοφληθεί/εισπραχθεί. Εφόσον επιλέξετε, το πρόγραμμα συμπληρώνει αυτόματα τις στήλες του κάτω πίνακα με τα στοιχεία του/των αξιογράφων. Το πρόγραμμα επιτρέπει μερική εξόφληση ενός αξιογράφου που επιλέγετε με τον παραπάνω τρόπο. Αρκεί, αφού το επιλέξετε, να διορθώσετε το ποσό της εξόφλησης στον κάτω πίνακα του παραστατικού. Σε αυτή την περίπτωση το αξιόγραφο δεν θεωρείται εξοφλημένο, ήτοι δεν μαρκάρεται στους `Πίνακες – Αξιόγραφα`_ ως εξοφλημένο και εξακολουθεί να προτείνεται προς επιλογή, σε καταχώρηση επόμενου παραστατικό εξόφλησης αξιογράφου. Να σημειωθεί ότι ο πίνακας επιλογής αξιογράφου εμφανίζει στη στήλη “Πληρωμή” το σύνολο των μέχρι εκείνη τη στιγμή μερικών εξοφλήσεων που έχουν καταχωρηθεί. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη αν το παραστατικό είναι οριστικοποιημένο (έχει λογιστικοποιηθεί). Εξόφληση τιμολογίων ΜΟΝΟ για το υποσύστημα ATLAS-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Pro και ΜΟΝΟ σε παραστατικά τύπου “Αξιόγραφο πληρωτέο” ή “Εξόφληση προμηθευτή” ή “Αξιόγραφο εισπρακτέο” ή “Είσπραξη από πελάτη”. Δημιουργεί αυτόματες κινήσεις εξόφλησης/είσπραξης βάσει συμφωνιών πληρωμής που έχουν ήδη καταχωρηθεί. Κλείσιμο λογαριασμών Είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία αυτόματου κλεισίματος λογαριασμών και μεταφοράς υπολοίπων τους σε επόμενη χρήση. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας γίνεται αφού έχετε καταχωρήσει, στον πάνω πίνακα των τρεχόντων παραστατικών της χρήσης που κλείνει, ένα ειδικό για το κλείσιμο παραστατικό με απλές κινήσεις. Στον κάτω πίνακα αυτού του παραστατικού:

 • επιλέξτε “Κλείσιμο λογαριασμών” από το τοπικό μενού.

Ακολουθήστε τις οδηγίες των βοηθητικών καρτελών (wizard) που εμφανίζονται διαδοχικά. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη αν το παραστατικό είναι οριστικοποιημένο (έχει λογιστικοποιηθεί/ενημερωθεί). Εισαγωγή υπολοίπων Το δεύτερο βήμα στη διαδικασία αυτόματου κλεισίματος λογαριασμών και μεταφοράς υπολοίπων τους σε επόμενη χρήση. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας γίνεται:

 • αφού έχετε εκτελέσει κλείσιμο λογαριασμών στην προηγούμενη χρήση και
 • αφού έχετε καταχωρήσει, στον πάνω πίνακα των τρεχόντων παραστατικών της νέας χρήσης, ένα ειδικό για το άνοιγμα παραστατικό με απλές κινήσεις.

Στον κάτω πίνακα αυτού του παραστατικού:

 • επιλέξτε “Εισαγωγή υπολοίπων” από το τοπικό μενού.

Ακολουθήστε τις οδηγίες των βοηθητικών καρτελών (wizard) που εμφανίζονται διαδοχικά. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη αν το παραστατικό είναι οριστικοποιημένο (έχει λογιστικοποιηθεί/ενημερωθεί).

Εκτύπωση

Για να εκτυπώσετε ένα συγκεκριμένο παραστατικό (στην οθόνη ή στον εκτυπωτή) επιλέξτε στον πάνω πίνακα το συγκεκριμενο παραστατικο και

 • είτε πατήστε το εικονίδιο “Προεπισκόπηση” από την γραμμή εργαλείων
 • είτε πατήστε απο το πληκτρολόγιο ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και F9

Η εκτύπωση θα γίνει:

 • είτε απλά
 • είτε σε ειδική φόρμα αν έχει οριστεί τέτοια για το συγκεκριμένο είδος παραστατικού (βλ. `Παραστατικά`_)

Ταξινόμηση

Ο πίνακας των τρεχόντων παραστατικών μπορεί να ταξινομηθεί απλά πατώντας αριστερό κουμπί του mouse στην επικεφαλίδα της αντίστοιχης στήλης.

 • κατά ημερομηνία. Τα παραστατικά εμφανίζονται με τη σειρά ημερομηνίας τους
 • κατά παραστατικό. Τα παραστατικά εμφανίζονται ομαδοποιημένα κατά κωδικό είδους (τιμολόγια αγοράς, τιμολόγια πώλησης, αποδείξεις κ.ο.κ.)
 • κατά αριθμό . Τα παραστατικά εμφανίζονται με τη σειρά αριθμού τους.
 • κατά λογαριασμό . Τα παραστατικά εμφανίζονται με τη σειρά του λογαριασμού στη στήλη “Πελ/Προμ”. Ιδιαίτερα χρήσιμο για ομαδοποίηση παραστατικών (τιμολογίων κλπ) κατά πελάτη ή προμηθευτή. Επιλέγοντας αυτήν την ταξινόμηση, το πρόγραμμα εμφανίζει σαν πρώτες εγγραφές αυτές που δεν έχουν κωδικό στη στήλη “Πελ/Προμ” (π.χ. ταμειακές αποδείξεις, παραστατικά με απλές κινήσεις κ.ο.κ.)
 • κατά σειρά . Τα παραστατικά εμφανίζονται με τη σειρά καταχώρησής τους.
 • κατά υποκατάστημα . Τα παραστατικά εμφανίζονται ομαδοποιημένα κατά κωδικό υποκαταστήματος.

Η στήλη ταξινόμησης εμφανίζεται διαφορετικά χρωματισμένη (κίτρινο φόντο).

Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήστε ένα παραστατικό στον πάνω πινακα των Τρεχοντων παραστατικών με οποιοδήποτε από τα στοιχεία του πάνω πίνακα (ημ/νία, είδος, αριθμός, κωδικό πελάτη/προμηθευτή). Η αναζήτηση γίνεται ως εξής:

 • Ταξινομήστε τον πάνω πίνακα βάσει του στοιχείου που θα αναζητήσετε (π.χ. “Κατά είδος”)
 • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή το κουμπί “Αναζήτηση” από την γραμμή εργαλείων για να πληκτρολογήστε το ζητούμενο
 • Πληκτρολογήστε όλο ή μέρος του στοιχείου που αναζητάτε
 • Πατήστε “Enter” ώστε το πρόγραμμα να βρει το πρώτο παραστατικό που ικανοποιεί το φίλτρο της αναζήτηση
 • Πατήστε συνεχόμενα “Enter” για να μεταφερθείτε στα επόμενα παραστατικά που ικανοποιούν το φίλτρο της αναζήτησης

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων παραστατικών με το πλήκτρο Delete. ή επιλέγοντας το κουμπί Διαγραφή από την γραμμή εργαλείων Η επιλογή γίνεται στον πάνω πίνακα των Τρεχόντων παραστατικών:

 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο Shift για εγγραφές συνεχόμενες
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο Ctrl για εγγραφές μη συνεχόμενες
 • είτε με την ειδική εργασία “Επιλογή παραστατικών” από το κουμπί Εργασίες της γραμμής εργαλείων.

Δεν επιτρέπεται διαγραφή παραστατικού που έχει οριστικοποιηθεί ή μετατραπεί σε άλλο.

Αντιγραφή / Επικόλληση (Copy / Paste)

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων παραστατικών. Η επιλογή τους γίνεται στον πάνω πίνακα των Τρεχόντων παραστατικών:

 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το αριστερό κουμπί του mouse για παραστατικά συνεχόμενα
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρπ Ctrl και το αριστερό κουμπί του mouse για παραστατικά μη συνεχόμενα .
 • είτε με την ειδική εργασία “Επιλογή παραστατικών” από το κουμπί Εργασίες της γραμμής εργαλείων.

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

 • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και Insert ή Ctrl και C

Η επικόλληση (paste) γίνεται

 • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και Insert ή Ctrl και V

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα τρεχόντων παραστατικών στο Excel.