Τραπεζες

Το αρχείο τραπεζών είναι απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση αξιογράφων.

Εισαγωγή

Στον πίνακα “ΦΠΑ” πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων. ** ** Κωδικός Εισάγετε τον κωδικό της τράπεζας (π.χ. 01, 02 κ.ο.κ.). Περιγραφή Πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή της τράπεζας (π.χ. ΕΘΝΙΚΗ). Αριθμός Πληκτρολογήστε τον αριθμό του λογαριασμού της τράπεζας. Λογαριασμός Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του λογιστικού σχεδίου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη τράπεζα (π.χ. 3803001). Μέσω αυτού του λογαριασμού γίνονται οι αυτόματες εγγραφές εξώφλησης/είσπραξης αξιογράφων, με την καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού στα “Τρέχοντα παραστατικά”.Για τα εισπρακτέα αξιόγραφα, στη θέση αυτή προτείνεται ο κωδικός ταμείου, π.χ. 38-00-000. Εξάλλου κατά την είσπραξη αξιογράφων εισπρακτέων, το πρόγραμμα προτείνει πάντοτε τον κωδικό ταμείου. Μπορεί βέβαια να αλλαχθεί κατά την καταχώρηση των παραστατικών. Τίτλος Εμφανίζει αυτόματα την περιγραφή του κωδικού λογιστικού σχεδίου που επιλέξατε πιο πάνω. Μάσκα Μορφή αυτόματης αρίθμησης των αξιογράφων της συγκεκριμένης τράπεζας. Χρήση # για θέση αριθμού, dd για ημέρα καταχώρησης, mm για μήνα. Π.χ. για αρίθμηση τύπου Α000, μάσκα Α###. Επίσης, με μάσκα ddmm/### και ημερομηνία 05/03/96, αυτόματος αριθμός τύπου 0503/004. Η αυτόματη αρίθμηση ισχύει μόνο για αξιόγραφα πληρωτέα. Τελευταίος Ενημερώνεται αυτόματα με τον αριθμό του τελευταίου παραστατικού αξιογράφου πληρωτέου της συγκεκριμένης τράπεζας, που έχει καταχωρηθεί στα “Τρέχοντα παραστατικά”, εφόσον αυτό ορίστηκε να έχει αυτόματη αρίθμηση (βλ. προηγούμενο πεδίο). Μπορείτε, σε αυτό το σημείο, να διορθώστε με το χέρι τον αριθμό, για να “εξαναγκάσετε” το πρόγραμμα να παράγει συγκεκριμένο επόμενο αριθμό.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των τραπεζών βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε.

  • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων
  • Πληκτρολογήστε το ζητούμενο

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο. Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα τραπεζών στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων τραπεζών πατώντας το πλήκτρο “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων. Η επιλογή γίνεται πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες

Αντιγραφή / Επικόλληση

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων τραπεζών (π.χ. από εταιρία σε εταιρία) Η επιλογή γίνεται

  • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες.
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες.

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

  • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και Insert ή Ctrl και C

Η επικόλληση (paste) γίνεται

  • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και Insert ή Ctrl και V