Συντηρηση

../../../_images/Atlas_gen_2.jpg

Οι εργασίες συντήρησης των αρχείων του ATLAS βρίσκονται με την μορφή κουμπιών στη γραμμή εργαλείων και είναι ομαδοποιημένες στις ενότητες:

  • Εγγραφα
  • Έργα (για το υπο-σύστημα ATLAS-ΕΡΓΑ)
  • Άρθρα (για το υπο-σύστημα ATLAS-ΕΡΓΑ)
  • Διαχείριση
  • Νομίσματα

Συντήρηση-Έγγραφα

Αναδιοργάνωση

Η αναδιοργάνωση επιλύει προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν από μη κανονικό τερματισμό του ATLAS ή από πτώση του ρεύματος. Για την αναδιοργάνωση επιλέξτε το εικονίδιο “Αναδιοργ.” ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ενεργοποίηση της αναδιοργάνωσης και της διόρθωσης των αρχείων απαιτείται έξοδος όλων των χρηστών-σταθμών από το σύστημα.

Συντήρηση-Έργα

Αναδιοργάνωση

Η αναδιοργάνωση επιλύει προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν από μη κανονικό τερματισμό του ATLAS ή από πτώση του ρεύματος. Για την αναδιοργάνωση επιλέξτε το εικονίδιο “Αναδιοργ.” ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ενεργοποίηση της αναδιοργάνωσης και της διόρθωσης των αρχείων απαιτείται έξοδος όλων των χρηστών-σταθμών από το σύστημα.

Διόρθωση

Η διόρθωση επιλύει προβλήματα που δεν φαίνεται άμεσα να οφείλονται σε λανθασμένες εξόδους από το πρόγραμμα ή λανθασμένο χειρισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστάται η διόρθωση αρχείων έργων να γίνεται πάντα κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα υποστήριξης της ERGON IRIS (support@iris.gr).

Επιλέξτε το εικονίδιο “Διορθωση” για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Backup

Για την λήψη αντιγράφου ασφαλείας (backup) των αρχείων των έργων.

Την εργασία αυτή μπορείτε να την επιλέξετε κι από το δεντρο εγγράφων στο αριστερό μέρος της οθόνης και συγκεκριμένα από τον κόμβο “Εργασίες” του φακέλου “Εργα”. (Βλ. `Backup - restore εργων`_)

Restore

Για την επναφορορά (restore) αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων των έργων, από προηγούμενο backup. (Βλ. `Backup - restore εργων`_)

Συντήρηση-Άρθρα

Backup

Για την λήψη αντιγράφου ασφαλείας (backup) των αναλύσεων - τιμών των έργων.

Την εργασία αυτή μπορείτε να την επιλέξετε κι από το δεντρο εγγράφων στο αριστερό μέρος της οθόνης και συγκεκριμένα από τον κόμβο “Εργασίες” του φακέλου “Εργα”. (Βλ. `Backup - restore αναλύσεων τιμων`_)

Restore

Για την επναφορορά (restore) αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων αναλύσεων τιμων των έργων, από προηγούμενο backup. (Βλ. `Backup - restore αναλύσεων τιμων`_)

Import

Μόνο για το υπο-σύστημα ATLAS-ΕΡΓΑ, για την εισαγωγή άρθρων, τιμαριθμικών. (Βλ. `Ενημέρωση Αρθρων - Τιμαριθμικων`_)

Συντήρηση-Διαχείριση

Επεξεργασία

Ανοίγει την καρτέλα της εταιρείας για επεξεργασία. Για την αναλυτική περιγραφή των πεδίων βλ. `Εισαγωγή εταιρείας`_.

Δημιουργία

Για τη δημιουργία της καρτέλας μιας νέας εταιρείας (διαχείρισης). Για την αναλυτική περιγραφή των πεδίων βλ. `Εισαγωγή εταιρείας`_. Τα αρχεία διαχείρισης και μισθοδοσίας δημιουργούνται σε επόμενο βήμα, με την εργασία “Create” (βλ. πιο κάτω)

Διαγραφή

Για τη διαγραφή της καρτέλας εταιρείας. Με την εργασία αυτή ΔΕΝ διαγράφονται και τα αρχεία της εταιρείας από το δίσκο (βλ. πιο κάτω “Delete”).

Create

Για τη δημιουργία τω αρχείων μιας εταιρείας.

Delete

Για τη διαγραφή των αρχείων μιας εταιρείας.

Αναδιοργάνωση

Η αναδιοργάνωση επιλύνει προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν από μη κανονικό τερματισμό του ATLAS ή από πτώση του ρεύματος. Για την αναδιοργάνωση επιλέξτε το εικονίδιο “Αναδιοργ.” ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ενεργοποίηση της αναδιοργάνωσης και της διόρθωσης των αρχείων απαιτείται έξοδος όλων των χρηστών-σταθμών από την συγκεκριμένη εταιρεία.

Πριν την ενεργοποίηση τους πάρτε ένα backup της εταιρείας.

Διόρθωση

Η διόρθωση επιλύνει προβλήματα ασυμφωνίας εκτυπώσεων (π.χ. Ισοζύγια και Καθολικά), καθώς και άλλες περιπτώσεις προβλημάτων που δεν φαίνεται άμεσα να οφείλονται σε λανθασμένες εξόδους από το πρόγραμμα ή λανθασμένο χειρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστάται η διόρθωση αρχείων εταιρείας να γίνεται πάντα κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα υποστήριξης της ERGON IRIS (support@iris.gr).

Επιλέξτε το εικονίδιο “Διορθωση” για να ξεκινήσει η διαδικασία. Η διαδικασία της διόρθωσης έχει της εξής επιλογές: Διαγραφή προσωρινών χωρίς παραστατικών Κλικάρετε το τετράγωνο για αυτόματη διαγραφή κινήσεων που φαίνονται σε εκτυπώσεις, αλλά δεν ανήκουν σε παραστατικό στα Τρέχοντα παραστατικά. Εφόσον το πρόγραμμα εντοπίσει τέτοιες κινήσεις, εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης πριν τη διαγραφή. Διόρθωση κωδικών Κλικάρετε το τετράγωνο για εσωτερική διόρθωση κωδικών που έχουν “χαλάσει”. Επανακαταχώρηση Κλικάρετε το τετράγωνο για επανακαταχώρηση των κινήσεων στα τρέχοντα παραστατικά που δεν είναι λογιστικοποιημένες με βάση τις εγγραφές του καθολικού. Έλεγχος μετατροπών Κλικάρετε το τετράγωνο για αυτόματο έλεγχο και διόρθωση της αλυσίδας των παραστατικών που συμμετείχαν σε μετατροπές. 9-ψήφιοι ΑΦΜ Κλικάρετε το τετράγωνο στην περίπτωση εταιρείας όπου έχετε καταχωρημένους 8-ψήφιους ΑΦΜ για πελάτες/προμηθευτές, για αυτόματη μετατροπή τους σε 9-ψήφιους με την προσθήκη του 0 στην αρχή. Διόρθωση στρογγυλοποίησης Κλικάρετε το τετράγωνο στην περίπτωση που απαιτείται να στρογγυλοποιηθούν τα ποσά του προγράμματος στα δεκαδικά του ισχύοντος νομίσματος. Υπολογισμός τρεχουσών αποτιμήσεων ΜΟΝΟ όταν υπάρχει το υποσύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ. Κλικάρετε το τετράγωνο για τον υπολογισμό της τρέχουσας αποτίμησης για κάθε είδος, ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο αποτίμησής του (βλ. καρτέλα είδους). ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επιλογές μετατροπή σε Windows character set και μετατροπή DOS character set επιλέγονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και πάντα μόνο κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα υποστήριξης της ERGON IRIS (support@iris.gr). Επιβεβαίωση αλλαγών Κλικάρετε το τετράγωνο για να σας εμφανίσει το πρόγραμμα μήνυμα επιβεβαίωσης στην περίπτωση που κατά τη διόρθωση διαπιστώσει ανάγκη αλλαγών. Σε διαφορετική περίπτωση το πρόγραμμα θα προχωρήσει αυτόματα στις αλλαγές.

Over12

Για την τακτοποίηση υπερδωδεκάμηνης εταιρείας.

Backup

Για την λήψη αντιγράφου ασφαλείας (backup) των αρχείων της εταιρείας.

Την εργασία αυτή μπορείτε να την επιλέξετε κι από το δεντρο εγγράφων στο αριστερό μέρος της οθόνηςκαι συγκεκριμένα από τον κόμβο “Εργασίες” της συγκεκριμένης εταιρείας.

Restore

Για την επναφορορά (restore) αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων της εταιρείας, από προηγούμενο backup.

Συντήρηση-Νομίσματα

Νομίσματα

Ανοίγει την καρτέλα εισαγωγής νομισμάτων και ισοτιμιών. Με δεξί κλικ μπορείτε να εισάγετε νέο νόμισμα (κίτρινη γραμμή). Στις ισοτιμίες του βασικού νομίσματος μπορείτε να εισάγετε με δεξί κλικ ισοτιμία του νέου νομίσματος έναντι του βασικού δηλώνοντας την ημερομηνία ισχύος