Εκτυπωσεις εργων

Στον φάκελο αυτόν υπάρχουν μια σειρά από διαχειριστικές εκτυπώσεις – προβολές στην οθόνη και αφορούν τις λειτουργίες του υποσυστήματος ATLAS-Εργα.

Δημοπρασίες

Ο φάκελος «Δημοπρασίες» περιέχει εκτυπώσεις που προβάλουν τα ανάλογα στοιχεία της καρτέλας του έργου.

../../../_images/Erga_reports_1.jpg

Επιλέγοντας κάποια από αυτές, έχετε την δυνατότητα επιλογής φίλτρων στις ιδιότητες της εκτύπωσης. Δηλαδή να επιλέξετε την μάσκα κωδικών έργων, την αρχή και το τέλος του διαστήματος ημερομηνιών δημοπρασίας. Τέλος επιλέγουμε προεπισκόπηση για να εμφανιστεί η εκτύπωση σε μορφή PDF

Εγγυητικές

Ο φάκελος «Εγγυητικές» περιέχει εκτυπώσεις που προβάλουν τα ανάλογα στοιχεία των καρτελών των εγγυητικών επιστολών.

../../../_images/Erga_reports_2.jpg

Επιλέγοντας κάποια από αυτές, έχετε την δυνατότητα επιλογής φίλτρων στις ιδιότητες της εκτύπωσης. Δηλαδή να επιλέξετε το είδος των ΕΕ, αν θα εκτυπωθούν και η επιστραφείσες ή όχι ή μόνο αυτές, από ποια έργα, ποιες τράπεζες, ποιο θα είναι το χρονικό διάστημα της έκδοσης τους, αν θα εμφανίζονται η παρατηρήσεις ή όχι και τέλος το νόμισμα εμφάνισης. Τέλος επιλέγουμε προεπισκόπηση για να εμφανιστεί η εκτύπωση σε μορφή PDF