Κατανομες εξοδων

Οι κατανομές εξόδων αφορούν μόνο το υποσύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ εφόσον αυτό είναι εγκατεστημένο και συνδέονται με τις `Συνταγές μεταποίησης`_. Πρέπει πρώτα να καταρτίσετε τους πίνακες κατανομής εξόδων που θα αντιστοιχίσετε στη συνέχεια στις συνταγές μεταποίησης. Κάθε πίνακας αποτελείται από ένα ή πολλά “έξοδα” και κάθε “έξοδο” από έναν ή πολλούς “κανόνες”. Κατά την εισαγωγή ενός “εξόδου” πρέπει να συμπληρώσετε την περιγραφή του και να το χαρακτηρίσετε (με τις ανάλογες έτοιμες επιλογές) ως γενικό έξοδο ή εργατικό ή εξοπλισμός.

Εισαγωγή

Κατά την εισαγωγή ενός “κανόνα” δίνουμε την περιγραφή του, την μεθοδολογία επιμερισμού εξόδων, την μάσκα κωδικών των ομοειδών προϊόντων που θα επιμεριστούν αυτό το έξοδο, τα έργα και τα κέντρα κόστους που θα αφορά και τέλος την εταιρεία και τον κωδικό του ΛΣ το υπόλοιπο του οποίου θα επιμεριστεί.

Οι μέθοδοι επιμερισμού εξόδων είναι τρεις:

  1. ByQuantIn - βάσει ποσότητας παραγόμενου προϊόντος
  2. ByValue - βάσει αξίας πρώτων υλών

3) ByVar - βάσει μεταβλητής συντελεστή που έχει δηλωμένο στην καρτέλα της συνταγής στο πεδίο “script”

Στην περίπτωση της μεθόδου ByVar στην στήλη κωδικός βάζουμε την μεταβλητή που θέλουμε να λάβει υπόψη για τον επιμερισμό του εξόδου.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα κατανομών εξόδων στο Excel.