Τιμοκαταλογοι

Στον πίνακα “Τιμολογιακή πολιτική” δηλώνουμε τους κανόνες βάση των οποίων ορίζουμε την τιμολογιακή πολιτική κατά την καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων αποθήκης. Σκοπός είναι κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού πωλήσεως, ανάλογα με τον πελάτη και το είδος, να μας προτείνει, τιμή μονάδος και έκπτωση

Εισαγωγή

Στον πίνακα “Τιμολογιακή πολιτική” πατήστε “Insert” ή επιλέξτε το εικονίδιο “Νέα” από την γραμμή εργαλείων. ΑΑ ΑΑ κανόνα. Έχει σημασία για την σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης τους κανόνα Πελάτες Κωδικοί πελατών ή μάσκα κωδικών για τους οποίους ισχύει ο κανόνας. “*” για να ισχύει για όλους τους πελάτες. Ζώνη Ζώνες πελατών για τους οποίου ισχύει ο κανόνας. Είδη αποθήκης Κωδικοί ειδών αποθήκης ή μάσκα κωδικών για τους οποίους ισχύει ο κανόνας. “*” για να ισχύει για όλα τα είδη. Παραστατικά Κωδικοί παραστατικών για τους οποίους ισχύει ο κανόνας. ΠΧ “Π*” ισχύει για παραστατικά που ο κωδικός τους αρχίζει με Π Εργα Κωδικοί έργων ή μάσκα κωδικών για τους οποίους ισχύει ο κανόνας. “*” για να ισχύει για όλα τα έργα. Κ. Κόστους Κωδικοί κ. κόστους ή μάσκα κωδικών για τους οποίους ισχύει ο κανόνας. “*” για να ισχύει για όλα τα κ. κόστους. Τιμή (αναφοράς) Τιμή μονάδος αναφοράς του είδους. Επιλογές Χονδρικη, Λιανικη, Αποτιμηση, Τελευταία αγοράς Τύπος Τύπος υπολογισμού τιμής σε σχέση με την τιμή αναφοράς. ΠΧ αν ορίσουμε στον τύπο 1,1 τότε η τελική τιμή που θα μας προτείνει το σύστημα κατά την καταχώρηση βάση αυτου του κανόνα θα είναι προσαυξημένη κατά 10% σε σχεση με την τιμή αναφοράς. **Έκπτωση* Το ποσοστό έκπτωσης που θέλουμε να μας προτείνει κατά την καταχώρηση του παραστατικού πωλήσεων.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα στο Excel.