Ημερολογια

Τα ημερολόγια στο Atlas είναι δύο ειδών:

1) το γενικό ημερολόγιο που εμφανίζεται στην “Αρχική σελίδα” και απεικονίζει όλες τις δράσεις του χρήστη, είτε έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο, είτε έχουν ανατεθεί στον ίδιο ή στην ομάδα του.

2) το ημερολόγιο αντικειμένου που αφορά δράσεις συνδεδεμένες με άλλα αντικείμενα του Atlas (πελάτες/προμηθευτές/είδη αποθήκης/παραστατικά). Τα ημερολόγια αυτά εμφανίζονται όταν ο χρήστης βρίσκεται στην καρτέλα ενός αντικειμένου πχ πελάτη και πατάει την επιλογή “Δράσεις” από το κεντρικό μενού του Atlas.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την απεικόνιση δράσεων σε ημερολόγιο εβδομαδιαίας προβολής. Η προσθήκη των δράσεων γίνεται με διπλό κλικ πάνω σε κενή ημέρα/ώρα (Βλ. Δράσεις-Προσθήκη). Η μεταβολή/διαγραφή μπορεί να γίνει είτε γραφικά πάνω στο πλαίσιο της κάθε δράσης (drag & drop), είτε με διπλό κλικ πάνω στο πλαίσιο της κάθε δράσης

../../../_images/calendar.jpg