Παρακρατησεις

Στον πίνακα “Παρακρατήσεις” κωδικοποιούνται οι λογαριασμοί των παρακρατήσεων ώστε να είναι πιο γρήγορή η καταχώρηση στα Τρέχοντα παραστατικά.

Εισαγωγή

Πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων για να εισάγετε έναν νέο κωδικό - “γέφυρα” παρακράτησης. Συμπληρώστε: Κωδικός Διψήφιος αύξοντας αριθμός της παρακράτησης, συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών ή και των δύο, ελληνικών ή λατινικών, μικρών ή κεφαλαίων κλπ. Χρησιμοποιείται στα Τρέχοντα παραστατικά κατά την καταχώρηση του παραστατικού, αντί του απευθείας κωδικού παρακράτησης από το λογιστικό σχέδιο. Επιβάρυνση Συμπληρώστε με τσεκ στις περιπτώσεις που ο λογαριασμός ανήκει στην ομάδα 33.13 Τύπος Επιλέξτε “Φόρος” για κανονικές παρακρατήσεις ή “Χαρτόσημο” και “ΟΓΑ” για την περίπτωση παραστατικών (συνήθως υπεργολάβων) όπου εκτός από την παρακράτηση φόρου πρέπει να γίνουν στο ίδιο παραστατικό εγγραφές παρακρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χωρίς αξία εξόδου. Αυτές οι εγγραφές λαμβάνονται υπόψη και για το `Αρχείο βεβαιώσεων`_ και την ανάλογη εκτύπωση Λογαριασμός Αντίστοιχος τελευταιοβάθμιος κωδικός παρακράτησης στο Λογιστικό σχέδιο. Δίνεται δυνατότητα επιλογής από τους διαθέσιμους κωδικούς, με F5 ή πατώντας πάνω στο κουμπί του πεδίου. Taxis Πληκτρολογήστε τον διψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στο λογαριασμό για την δημιουργία του αρχείου των βεβαιώσεων ελευθέρων επαγγελματιών. Τίτλος Περιγραφή του λογαριασμού παρακράτησης. Ενημερώνεται αυτόματα από το Λογιστικό σχέδιο. Ποσοστό Ποσοστό παρακράτησης. π.χ. για 3% πληκτρολογήστε 3

Εγγραφές Παρακράτησης

Οι αυτόματες εγγραφές παρακράτησης γίνονται κατά την καταχώρηση παραστατικού τύπου “Τιμολόγιο”, με την καταχώρηση του διψήφιου κωδικού-“γέφυρα” παρακράτησης. Ανάλογα με την καθαρή αξία της κίνησης και το ποσοστό που ορίσθηκε στο συγκεκριμένο είδος παρακράτησης, το πρόγραμμα προτείνει το αντίστοιχο ποσό παρακράτησης = καθαρή αξία * ποσοστό παρακράτησης. Η αυτόματη εγγραφή παρακράτησης γίνεται στον κωδικό του λογιστικού σχεδίου που αντιστοιχεί στον διψήφιο κωδικό-“γέφυρα” παρακράτησης που επιλέχθηκε στο παραστατικό.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα του ΦΠΑ ή των Παρακρατήσεων βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε

  • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων
  • Πληκτρολογήστε το ζητούμενο

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο. Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα παρακρατήσεων στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων παρακρατήσεων πατώντας το πλήκτρο “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων. Η επιλογή γίνεται πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες

Αντιγραφή / Επικόλληση

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων παρακρατήσεων (π.χ. από εταιρεία σε εταιρεία.) Η επιλογή γίνεται

  • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες.
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες.

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

  • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και Insert ή Ctrl και C

Η επικόλληση (paste) γίνεται

  • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και Insert ή Ctrl και V