Συνταγες μεταποιησης

Οι συνταγές μεταποίησης αφορούν μόνο το υποσύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ εφόσον αυτό είναι εγκατεστημένο.

Η διαδικασία μεταποίησης αφορά προϊόντα που δημιουργούνται και αποθηκεύονται και θέλουμε να τα κοστολογήσουμε βάσει κόστους πρώτων υλών και επιμερισμό γενικών εξόδων. Στις απλές περιπτώσεις συνθέσεων ή συσκευασιών χρησιμοποιούμε τις ανάλογες επιλογές από την καρτέλα του είδους (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης`_) και το εξάγετε από την αποθήκη με δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο πώλησης.

Οι συνταγές μεταποίησης, εκτελούνται στα Τρέχοντα παραστατικά με την καταχώρηση ενός παραστατικού τύπου “Δελτίο μεταποίησης”.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρήση των συνταγών μεταποίησης, στο `Αποθήκη – Κοστολόγηση Παραγωγής`_.

Εισαγωγή

Πριν ξεκινήσετε την εισαγωγή συνταγών μεταποίησης, πρέπει να καταρτίσετε τους `Πίνακες κατανομής εξόδων`_

Εισάγετε μια συνταγή μεταποίησης πατώντας το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων.

Σε κάθε συνταγή δηλώνετε ποιά είδη αποθήκης και σε ποιές ποσότητες θα χρειαστείτε για να δημιουργηθεί μία ποσότητα από ένα νέο είδος αποθήκης. Πιο συγκεκριμένα:

Κωδικός

Συμπληρώστε τον κωδικό της συνταγής. Χρησιμοποιείται στα “Τρέχοντα παραστατικά”, για την επιλογή της συνταγής που θα εκτελεστεί κάθε φορά.

Τίτλος

Συμπληρώστε έναν σύντομο τίτλο της συνταγής

Ποσότητα

Συμπληρώστε τον αριθμό που εκφράζει πόσες φορές θα εκτελεστεί η συνταγή με την επιλογή της στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Κατά την εκτέλεση μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό αυτόν που προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα.

Πίνακας κατανομής εξόδων

Επιλέγετε τον πίνακα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συνταγή.

ΕΞΑΓΩΓΗ

Στον πίνακα “ΕΞΑΓΩΓΗ” εισάγετε τα στοιχεία των ειδών αποθήκης που θα αναλωθούν με την συγκεκριμένη συνταγή. Εργο/Κόστος Συμπληρώστε τους κωδικούς έργου και κέντρου κόστους (ή συνδυασμούς κωδικών), αντίστοιχα, που αφορούν όλα τα είδη που θα αναλωθούν με την εκτέλεση της συνταγής και φαίνονται παρακάτω στον πίνακα. Οι κωδικοί αυτοί λειτουργούν περιοριστικά κατά την εκτέλεση της συνταγής στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Αυτό σημαίνει ότι κατά την καταχώρηση του “Δελτίου μεταποίησης” στα “Τρέχοντα παραστατικά” μπορείτε να καταχωρήσετε οποιοδήποτε κωδικό έργου και κέντρου κόστους στα είδη που αναλώνονται, το πρόγραμμα όμως θα ελέγξει αν συμφωνούν με τη μάσκα που έχετε καταχωρήσει σε αυτό το σημείο. Για κάθε είδος στον πίνακα “ΕΞΑΓΩΓΗ”, συμπληρώνετε Είδος Συμπληρώστε ή επιλέξτε με F5 τον κωδικό του είδους. Αυτόματα, το πρόγραμμα συμπληρώνει στις αντίστοιχες στήλες την περιγραφή του και την μονάδα μέτρησής του. Ποσότητα Συμπληρώστε τον αριθμό που εκφράζει την ποσότητα του είδους που θα αναλωθεί με την εκτέλεση της συνταγής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον πίνακα “ΕΙΣΑΓΩΓΗ” εισάγετε τα στοιχεία των ειδών αποθήκης που θα δημιουργηθούν/αποθηκευτούν με την συγκεκριμένη συνταγή. Εργο/Κόστος Οπως και στον παραπάνω πίνακα. Αφορούν τα είδη που θα δημιουργηθούν/αποθηκευτούν με την εκτέλεση της συνταγής στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Για κάθε είδος στον πίνακα “ΕΙΣΑΓΩΓΗ”, συμπληρώνετε Είδος Συμπληρώστε ή επιλέξτε με F5 τον κωδικό του είδους. Αυτόματα, το πρόγραμμα συμπληρώνει στις αντίστοιχες στήλες την περιγραφή του και την μονάδα μέτρησής του. Ποσότητα Συμπληρώστε τον αριθμό που εκφράζει την ποσότητα του είδους που θα δημιουργηθεί/αποθηκευτεί με την εκτέλεση της συνταγής. Ποσοστό Συμπληρώστε τον αριθμό που εκφράζει το % ποσοστό της αξίας των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα “ΕΞΑΓΩΓΗ” που θα ενσωματωθεί στο παραγόμενο είδος με την εκτέλεση της συνταγής. Script Ορίζετε μεταβλητές - συντελεστές βάση των οποίων θα γίνει ο καταμερισμός εξόδων με την μέθοδο ByVar. (Βλ. `Πίνακες κατανομής εξόδων`_)

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα συνταγών μεταποίησης στο Excel.