Φ.Π.Α.

Ο πίνακας κωδικών-“γέφυρα” ΦΠΑ χρησιμεύει στην αυτόματη δημιουργία των εγγραφών ΦΠΑ κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού. Χωρίς αυτό το αρχείο, οι εγγραφές ΦΠΑ γίνονται χειροκίνητα. Προϋπόθεση για την εισαγωγή των κωδικών-γέφυρα ΦΠΑ είναι να έχουν ήδη καταχωρηθεί οι κωδικοί ΦΠΑ στο `Λογιστικό σχέδιο`_.

Εισαγωγή

Στον πίνακα “ΦΠΑ” πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων. Για να εισάγετε έναν νέο κωδικό - “γέφυρα” ΦΠΑ. Συμπληρώστε: Κωδικός Διψήφιος αύξοντας αριθμός του ΦΠΑ, συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών ή και των δύο, ελληνικών ή λατινικών, μικρών ή κεφαλαίων κλπ. Χρησιμοποιείται στα “Τρέχοντα παραστατικά” κατά την καταχώρηση του παραστατικού, αντί του απευθείας κωδικού ΦΠΑ από το λογιστικό σχέδιο. Κατάλληλη αξιοποίηση των κωδικών ΦΠΑ βοηθά στην ομαδοποίηση διαφόρων ειδών ΦΠΑ κατά κατηγορίες. Για παράδειγμα, με πρώτο ψηφίο 1 για τα ΦΠΑ παγίων, 2 για τα αγορών κλπ διευκολύνεται η ταχύτερη εξεύρεση του ΦΠΑ. Λογαριασμός Αντίστοιχος τελευταιοβάθμιος κωδικός ΦΠΑ στο Λογιστικό σχέδιο. Δίνεται δυνατότητα επιλογής από τους διαθέσιμους κωδικούς, με F5 ή πατώντας πάνω στο κουμπί του πεδίου. Περιγραφή Περιγραφή του λογαριασμού ΦΠΑ . Ενημερώνεται αυτόματα από το Λογιστικό σχέδιο. Ποσοστό Ποσοστό ΦΠΑ. π.χ. για 23% πληκτρολογήστε 23. Τύπος Επιλέξτε το είδος του ΦΠΑ. Το είδος «Μόνο ΜΥΦ» δεν δημιουργεί εγγραφές στο Λογιστήριο αλλά μόνο κατά τον υπολογισμό της καθαρής αξίας του παραστατικού για την ΜΥΦ, αφαιρεί το ποσό του ΦΠΑ όπως προκύπτει από το αντίστοιχο ποσοστό του.

Εγγραφές ΦΠΑ

Οι αυτόματες εγγραφές γίνονται κατά την καταχώρηση παραστατικού. Εκτός από το παραστατικό με απλές κινήσεις (π.χ. συμψηφιστική εγγραφή) όπου μπορεί να γίνει χρέωση/πίστωση απευθείας στους λογαριασμούς ΦΠΑ (54..), σε όλα τα υπόλοιπα είδη παραστατικών, οι εγγραφές ΦΠΑ γίνονται αυτόματα με την καταχώρηση του διψήφιου κωδικού-“γέφυρα” ΦΠΑ. Ανάλογα με την καθαρή αξία της κίνησης και το ποσοστό που ορίσθηκε στο συγκεκριμένο είδος ΦΠΑ, το πρόγραμμα προτείνει το αντίστοιχο ποσό ΦΠΑ. Εξαίρεση αποτελούν τα ΦΠΑ “Μη εκπιπτόμενο” και “Απαλλασσόμενο”. Γι’ αυτές τις κατηγορίες, κατά την καταχώρηση, προτείνεται πάντα μηδενικό ποσό ΦΠΑ, ανεξάρτητα αν ορίσθηκε ποσοστό. Αυτό, γιατί στις δύο αυτές κατηγορίες το ποσό ΦΠΑ ενσωματώνεται στην αξία και στον κωδικό του ΦΠΑ (54..) γίνεται μηδενική εγγραφή. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε σε ξεχωριστό λογ/μό τον “Μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ” (63-98-…) τότε επιλέγετε ως είδος αυτού του ΦΠΑ το “Εξοδο”. Η αυτόματη εγγραφή ΦΠΑ γίνεται στον κωδικό του λογιστικού σχεδίου που αντιστοιχεί στον διψήφιο κωδικό-“γέφυρα” ΦΠΑ που επιλέχθηκε στο παραστατικό.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα κωδικών - “γέφυρα” ΦΠΑ στο Excel.