Παγια

Το υπο-σύστημα ATLAS-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ενσωματώνει την τυπική παρακολούθηση των παγίων και παράλληλα επιτρέπει την αυτοματοποίηση των αποσβέσεων και την αρχειοθέτηση του εξοπλισμού.

Εισαγωγή

Από το πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων.

Γενικά

Στην υποκαρτέλλα “Γενικά” εισάγετε τα γενικά στοιχεία του παγίου: Κωδικός παγίου Πληκτρολογήστε τον κωδικό του παγίου στο μητρώο. Ο κωδικός του παγίου στο μητρώο παγίων, μπορεί να έχει τη δική του, ανεξάρτητη από το Λογιστικό σχέδιο, ανάλυση. Ο κωδικός μπορεί να έχει μέχρι 20 σημαντικούς χαρακτήρες, ψηφία ή (και) γράμματα. Δύο ή περισσότερα πάγια μπορούν να έχουν ξεχωριστή καρτέλα στο αρχείο των παγίων, αλλά να αντικατοπτρίζονται όλα σε έναν κωδικό παγίου στο λογιστικό σχέδιο. Για παράδειγμα, μία νέα τηλεφωνική συσκευή έχει τη δική της καρτέλα παγίου στο αρχείο, αλλά συγκεντρώνεται στον κωδικό “14-08-000 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ”. Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή του παγίου στο μητρώο. Κωδικός master Πληκτρολογήστε τον κωδικό άλλου (αρχικού) παγίου στο οποίο ανήκει και με το οποίο συνδέεται το τρέχον. Λογιστικό Σχέδιο Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον τελευταιοβάθμιο κωδικό Λογιστικού σχεδίου, όπου το συγκεκριμένο πάγιο ομαδοποιείται ή αντιστοιχεί.

Αγορά

**Συμπληρώστε τα στοιχεία αγοράς του παγίου: **Ημερομηνία Ημερομηνία κτήσης του πάγιου. Παραστατικό Συμπληρώστε τον αριθμό του παραστατικού αγοράς του παγίου. Αιτιολογία Σύντομη αιτιολογία αγοράς. Εργο / Κόστος Συμπληρώστε ή επιλέξτε το έργο και το κ.κόστους, αντίστοιχα, στα οποία “χρεώνεται” το πάγιο. Προμηθευτής Συμπληρώστε ή επιλέξτε τον κωδικό του προμηθευτή, όπως αυτός είναι καταχωρημένος στο Λογιστικό σας σχέδιο. ΦΠΑ Συμπληρώστε ή επιλέξτε τον διψήφιο κωδικό-“γέφυρα” του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αγορά του παγίου. Κατάσταση Συμπληρώστε την περιγραφή της κατάστασης του παγίου. Ποσότητα Συμπληρώστε με τσεκ στην περίπτωση που το πάγιο έχει πολλά τεμάχια. Σας επιτρέπεται τότε η συμπλήρωση των πεδίων “Υπόλοιπο”, “Τιμή” (μονάδας) και “Μ.Μ.” (μονάδα μέτρησης). Για όσα πάγια έχουν οριστεί κατά αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα επιτρέπει, κατά την καταχώρηση τιμολογίου πώλησης του παγίου, την καταχώρηση της ποσότητας και ενημερώνει αυτόματα το πεδίο “Υπόλοιπο” καθώς και την αναπόσβεστη αξία, αφαιρώντας το ποσό: ποσότητα*τιμή μονάδας. Αν π.χ. η ποσότητα είναι 6, τότε, μετά την απόσβεση, η υπολειμματική αξία θα είναι 6*0,01 = 0,06. Αντίστοιχα, κατά την καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς του παγίου, το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα, από την καρτέλα του παγίου, τα στοιχεία την ποσότητα και τιμή μονάδας και ενημερώνει, αντίστροφα, την καρτέλα του παγίου, με τα στοιχεία που καταχωρήσατε στο τιμολόγιο αγοράς. Αξία Το καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) αγοράς του παγίου. ΦΠΑ Το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία αγοράς του παγίου. Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, βάσει του κωδικού ΦΠΑ που επιλέξατε πιο πάνω. Μπορείτε να διορθώσετε, αν χρειαστεί.

Πώληση

Συμπληρώστε τα στοιχεία πώλησης του παγίου: Αιτιολογία Σύντομη αιτιολογία πώλησης. Αξία Το καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) πώλησης του παγίου.

Αποσβέσεις

Υπάρχουν δύο υποκαρτέλες που αφορούν τις αποσβέσεις, η μια με τον τίτλο “Φορολογικές αποσβέσεις” και η άλλη “Αποσβέσεις ΔΛΠ”. Kαι οι δύο περιέχουν τα ίδια στοιχεία. Η επιλογή τις μίας η της άλλης γίνεται κατά την διαδικασία εκτέλεσης/μηδενισμού των αποσβέσεων. Κωδικός / Περιγραφή / Master / Λογ. Σχ. Παραμένουν ίδια με τα στοιχεία της “Γενικής” καρτέλας Αρχή Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με την ημερομηνία αρχής του υπολογισμού των αποσβέσεων. Είναι η επόμενη της ημερομηνία αγοράς του παγίου και εφόσον δεν υπάρχει ημερομηνία προηγούμενης απόσβεσης (επόμενο πεδίο) τότε οι αποσβέσεις θα αρχίσουν από την επόμενη ημέρα αυτής της ημερομηνίας. Η ημερομηνία αυτή δεν εκτυπώνεται στο μητρώο παγίων. Προηγούμενες Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με την ημερομηνία του υπολογισμού των αποσβέσεων της προηγούμενης περιόδου, αν έχετε κάνει προηγούμενες αποσβέσεις. Εάν το πάγιο έχει αγοραστεί σε προηγούμενη χρήση και έχουν γίνει αποσβέσεις καθώς και ενηλικίωση φορολογικών ή ΔΛΠ αποσβέσεων πάνω σ’αυτό, τότε η ημερομηνία αυτή θα είναι της τελευταίας απόσβεσης στη χρήση. Εάν δεν έχετε κάνει αποσβέσεις επειδή το πάγιο αγοράστηκε στην τρέχουσα χρήση π.χ. 2008, τότε το πεδίο αυτό θα είναι μηδενικό : 00/00/00). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το πεδίο αυτό σας εξυπηρετεί και για πάγια με αξία μικρότερη των 1200,00 ευρώ. Σ’ αυτή την περίπτωση αφού βάλετε συντελεστή απόσβεσης 100%, τότε σαν ημ/νία προηγούμενης απόσβεσης βάζετε την τελευταία ημερομηνία του προηγούμενου έτους, π.χ. για πάγια που αγοράστηκαν μέσα στο 1999, η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να είναι 31/12/98. Η ημερομηνία αυτή δεν εκτυπώνεται στο μητρώο παγίων. Τέλος Η ημερομηνία αναγκαστικού τέλους της απόσβεσης λόγω πώλησης, αντικατάστασης κλπ. Πρακτικά χρησιμοποιείται για να δηλωθούν τα πάγια που πουλήθηκαν ή έπαψαν να υπάρχουν. Η ημερομηνία αυτή δεν εμπλέκεται στον υπολογισμό των αποσβέσεων. Η ημερομηνία αυτή δεν εκτυπώνεται στο μητρώο παγίων. Λήξη Συμπληρώνεται με την ημερομηνία λήξης του υπολογισμού των αποσβέσεων. Η ημερομηνία αυτή δεν εμπλέκεται στον υπολογισμό των αποσβέσεων. Η ημερομηνία αυτή εκτυπώνεται στο μητρώο παγίων. Υπολ Η ημερομηνία τελευταίου υπολογισμού αποσβέσεων. Η ημερομηνία αυτή δεν εμπλέκεται στον υπολογισμό των αποσβέσεων. Η ημερομηνία αυτή εκτυπώνεται στο μητρώο παγίων. Συντελεστής Πληκτρολογήστε το συντελεστή απόσβεσης του παγίου, όπως ακριβώς σας δείχνει η μορφή του πεδίου. Αν, για παράδειγμα, ο συντελεστής είναι 12.5%, πληκτρολογήστε 12.5 Πρόσθετος Σε περίπτωση που υπάρχει πρόσθετος συντελεστής απόσβεσης σε κάποιο πάγιο, συμπληρώστε το πεδίο όπως προηγουμένως. Φθίνουσα Συμπληρώστε με τσεκ εάν θέλετε να γίνεται φθίνουσα απόσβεση, διαφορετικά γίνεται σταθερή. Ολοκληρωτική Το πεδίο αυτό σας εξυπηρετεί και για πάγια με αξία μικρότερη το όριο που ορίζει ο Κ.Β.Σ. (π.χ. 1200,00 ευρώ). Σ’ αυτή την περίπτωση αφού βάλετε συντελεστή απόσβεσης 100%, το πρόγραμμα θα αποσβέσει ολόκληρο το ποσό άσχετα αν το πάγιο αγοράστηκε μέσα στην χρήση. Μή υπολειματική Συμπληρώστε με τσεκ εάν δεν θέλετε να μείνει υπολειματική αξία στο πάγιο (0.01 ευρώ) Αποσβέσιμη αξία Ποσό που εκφράζει την αξία του παγίου προ των αποσβέσεων. Προηγούμενες αποσβέσεις Ποσό που εκφράζει το σύνολο αποσβέσεων προηγούμενων ετών. (εκτός από τρέχουσα απόσβεση). Τρέχουσα Απόσβεση Ποσό που εκφράζει το αποτέλεσμα του τρέχοντος υπολογισμού απόσβεσης. Αναπόσβεστη αξία Πεδίο αυτόματης ενημέρωσης που εκφράζει το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των αποσβέσεων από την αποσβέσιμη αξία του παγίου. Τρέχουσα μη διενεργηθείσα / Προηγούμενες μη διενεργηθείσες Για καταχώρηση μη διενεργηθεισών αποσβέσεων, χωρίς αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. Υπολογίζει το ποσό της τρέχουσας απόσβεσης και το τοποθετεί στο πεδίο “Τρέχουσα μη διενεργηθείσα” της καρτέλλας παγίου. Το “Προηγούμενες μη διενεργηθείσες” ενημερώνεται με το ποσό της “Τρέχουσας μη διενεργηθείσας” απόσβεσης”, όταν επιλέγεται “Ενηλικίωση αποσβέσεων” από αρχείο παγίων. Υπολειματική αξία Για την χειροκίνητη καταχώρηση της υπολειματικής αξίας του παγίου. Απόσβεση Κωδικός απόσβεσης παγίου στο Λογιστικό σχέδιο. Αποσβεσθέν Κωδικός απσβεσθέντος παγίου στο Λογιστικό σχέδιο.

Σχόλια

Στην υποκαρτέλα “Σχόλια” συμπληρώστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πάγιο.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των παγίων βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συγκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε

 • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων
 • Πληκτρολογήστε το ζητούμενο

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο. Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα παγίων στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων παγίων πατώντας το πλήκτρο “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων. Η επιλογή γίνεται πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες

Αντιγραφή / Επικόλληση

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων παγίων (π.χ. από εταιρεία σε εταιρεία.) Η επιλογή γίνεται

 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες.
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες.

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

 • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και Insert ή Ctrl και C

Η επικόλληση (paste) γίνεται

 • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και Insert ή Ctrl και V

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την επικόλληση δεν αντιγράφονται τα σχόλια.

Μηδενισμός τρεχουσών αποσβέσεων

Μπορείτε να μηδενίσετε τα ποσά που υπάρχουν στα πεδία “Τρέχουσα απόσβεση” και “Τρέχουσα μη διενεργηθείσα” επιλέγοντας “Μηδενισμός τρεχουσών αποσβέσεων” (φορολογικών η ΔΛΠ) από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse πάνω στην εγγραφήη παγίου στον πίνακα). ΠΡΟΣΟΧΗ! Με τη διαδικασία αυτή δεν διαγράφεται η λογιστική εγγραφή με την οποία έγιναν οι αποσβέσεις.

Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις

Επιλέγοντας από το τοπικό μενού τη διαδικασία αυτή:

 • υπολογίζεται η τρέχουσα απόσβεση του παγίου χωρίς την δημιουργία λογιστικού άρθρου
 • ενημερώνεται το πεδίο “Τρέχουσα μη διενεργηθείσα” και
 • εκτυπώνεται στο μητρώο παγίων ως ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μη διενεργηθείσες αποσβέσεις δεν επηρεάζουν την αναπόσβεστη αξία του παγίου.

Ενηλικίωση αποσβέσεων

Επιλέγοντας από το τοπικό μενού τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνετε το συμψηφισμό τρέχουσας απόσβεσης στις προηγούμενες. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα:

 • Προσθέτει στο πεδίο “Προηγούμενες αποσβέσεις” το ποσό που υπάρχει στο πεδίο “Tρέχουσα απόσβεση”
 • Μηδενίζει το ποσό που υπάρχει στο πεδίο “Τρέχουσα απόσβεση”
 • Προσθέτει στο πεδίο “Προηγούμενες μη διενεργηθείσες” το ποσό που υπάρχει στο πεδίο “Τρέχουσες μη διενεργηθείσες”
 • Μηδενίζει το ποσό που υπάρχει στο πεδίο “Τρέχουσες μη διενεργηθείσες”
 • Εμφανίζει στο πεδίο “Ημερομηνία προηγούμενης απόσβεσης” , την ημερομηνία της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ.

Αντιγραφή αποσβέσεων

Επιλέγοντας από το τοπικό μενού τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνετε τη μεταφορά αποσβέσεων που έγιναν στην προηγούμενη χρήση, στις καρτέλες των παγίων. Δες και `Διαδικασία διαχείρισης παγίων`_.