Εισαγωγη απο Excel

Διαδικασία ενημέρωσης προϋπολογισμών και επιμετρήσεων από αντίστοιχα αρχεία xls

Με δεξί κλικ στο σώμα εργασιών του Προυπολογισμού η μιας Επιμέτρησης επιλέγουμε “Εισαγωγη από Excel”. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τις παραμέτρους της εργασίας αυτής, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και ενημέρωση των εργασιών του εγγράφου μας από το αντίστοιχο αρχείο του excel:

../../../../_images/Erga_excel.jpg

το αρχείο του excel (.xls) από το οποίο θα ενημερωθεί το έγγραφο στο οποίο βρίσκεστε το φύλλο του xls αρχείου που μας ενδιαφέρει, την γραμμή έναρξης των στοιχείων του xls αρχείου, την γραμμή τέλους των στοιχείων του xls αρχείου, την στήλη του αριθμού τιμολογίου ΑΤ. Είναι υποχρεωτική η επιλογή αυτή για την αντιστοίχηση των εργασιών μεταξύ των εγγράφων και διότι το πρόγραμμα εισάγει από το excel μόνο γραμμές που έχουν ΑΤ την στήλη της περιγραφής των εργασιών, την στήλη του κωδικού αναθεώρησης, την στήλη του κωδικού άρθρου, την στήλη της τιμής μονάδας μελέτης, την στήλη της τιμής μονάδας προσφοράς, την στήλη της ποσότητας, (για τους προυπολογισμούς ενημερώνει την στήλη της Ποσότητας μελέτης ενώ για τις επιμετρήσεις ενημερώνει την ποσότητα επιμέτρησης με ημερομηνία αυτή του εγγράφου την στήλη της μονάδας μέτρησης

Με την επιλογή “Ανανέωση” ολοκληρώνεται η διαδικασία.