Δομη φακελλων Atlas

Όλα τα δεδομένα και παραμετροποιήσεις αποθηκεύονται στον φάκελο Atlas του server, τoν οποίο μπορείτε να λαμβάνετε αντίγραφα, με προγραμματισμένες εργασίες εφαρμογών backup

Μέσα από το πρόγραμμα οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν backup δεδομένων κατά βούληση ανά εταιρεία και χρήση

Οι κύριοι υποφάκελοι του Atlas είναι:

Backup: Φάκελος αποθήκευσης backup χρηστών

Docs: Φάκελος δεδομένων και αρχείων παραμετροποίησης

Python: Εγκατεστημένη scripting γλώσσα προγραμματισμού

Scripts: Φάκελος αποθήκευσης όλων των script του συστήματος

Server: Φάκελος εγκατάστασης βάσης δεδομένων FAIRCOMS (διαχειριστής και όχι τα δεδομένα)

Templates: Προτύπων εγγράφων (κυρίως για το module Εργα

Στα τερματικά ο φάκελος Atlas περιέχει μόνο τα απαραίτητα αρχεία για την εκτέλεση της εφαρμογής (exe και Python)