Προκαταβολες

Εισαγωγή προκαταβολών

Από την επιλογή προβολής του κεντρικού μενού “Προκαταβολές”

έχετε την δυνατότητα εισαγωγής προκαταβολής ή τμήματος προκαταβολής. Αρχικά πρέπει να δηλώσετε κάποιες παραμέτρους στα παρακάτω πεδία.

Συμβατική αξία: Εισάγεται αυτόματα από το πρόγραμμα (προϋπολογισμό) για τον υπολογισμό του ποσοστού της προκαταβολής

Διάρκεια του έργου σε μήνες: Εισάγεται από τον χρήστη για τον υπολογισμό της απαιτούμενης προκαταβολής

Ετήσιο επιτόκιο: Εισάγεται από τον χρήστη για τον υπολογισμό αρχικά της απαιτούμενης προκαταβολής και μετά σε κάθε λογαριασμό (τροποποιούμενο από τον χρήστη) για τον υπολογισμό των τόκων.

Προκαταβολές παρόντος λογαριασμού: Συμπληρώνετε ημερομηνία και ποσό προκαταβολής (για εγκατάσταση και μηχανήματα) που ζητάμε στον παρόντα λογαριασμό.

Προσοχή!!! σε κάθε επόμενο λογαριασμό εισάγετε μόνο το ετήσιο επιτόκιο και στο πινάκιο των προκαταβολών διαγράφετε προκαταβολές που έχετε ζητήσει σε προηγούμενους λογαριασμούς.

Υπολογισμός και εκτύπωση προκαταβολών

Για το υπολογισμό και εκτύπωση των προκαταβολών σε κάθε λογαριασμό θα πρέπει αφού έχετε εισάγει το ετήσιο επιτόκιο να κάνετε κλικ στην επιλογή “Εκτύπ. προκαταβολών” από την επιλογή προβολής του κεντρικού μενού έτσι ώστε να πάρετε το πινάκιο “Ανάλυσης προκαταβολών” στο οποίο έχουν υπολογιστεί όλα τα στοιχεία που αφορούν και επηρεάζουν τον παρόντα λογαριασμό (Απαιτούμενη Ε/Ε, Απόσβεση και τόκοι).

Η προεπισκόπηση και εκτύπωση του εντύπου αυτού γίνεται με την ανάλογη επιλογή του κεντρικού μενού

Επίσης με δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε κελί υπάρχει η δυνατότητα export σε excel, για αποθήκευση ανεξάρτητου αρχείου xls διατηρώντας την μορφοποίηση των κελιών καθώς και των αυτοματισμών.

Για να εμφανιστεί το πρότυπο της εκτύπωσης, “σέρνετε” με αριστερό κλικ το πάνω όριο του spreadsheet. Στο πρότυπο της εκτύπωσης έχετε πλέον την δυνατότητα επεξεργασίας του και με δεξί κλικ να “φορτώσετε” διαφορετικό αρχείο προτύπου.