Αναθεωρησεις εργασιων

Στον πίνακα των ιδιοτήτων του λογαριασμού δίνετε Ημερομηνία αρχής (ημ/νία Δημοπράτησης του έργου) και αριθμός περιόδων που έχουν περάσει μέχρι τον παρόν λογαριασμό (με το τρίμηνο της Δημοπράτησης). Παρατηρείτε ότι διαμορφώθηκαν αντίστοιχες ομάδες στηλών για τον υπολογισμό των αναθεωρήσεων στο Σώμα του λογαριασμού

Εισαγωγή ποσοτήτων

1. Με το χέρι. Εισάγετε τις ποσότητες στα αντίστοιχα τρίμηνα για τις εργασίες που επιθυμείτε

2. Αν ο λογαριασμός είναι εξαρτημένος από επιμετρήσεις και έχει γίνει “αυτόματη κατανομή”, τότε οι ποσότητες έχουν εισαχθεί στο ανάλογο τρίμηνο βάση της ημερομηνίας επιμέτρησης τους.

Αυτόματος υπολογισμός συντελεστών αναθεώρησης

Όταν μπαίνει η ποσότητα στο ανάλογο τρίμηνο, αυτόματα εισάγεται ο συντελεστής αναθεώρησης από το ανάλογο αρχείο συντελεστών του προγράμματος και γίνονται οι υπολογισμοί. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ξαναυπολογίσει τους συντελ. Αναθεώρησης τότε μαρκάρετε τις επιθυμητές εργασίες και από το κεντρικό μενού και από το κουμπί Εργασίες επιλέγετε “Ενημέρωση συντελεστων αναθεώρησης”.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ανάλογο αρχείο συντελεστών τότε το πρόγραμμα παράγει συντελεστή με διαίρεση των αναλόγων τιμών του αντίστοιχου άρθρου.

Υπολογισμός ποσών αναθεώρησης και πληρωμή αυτών

Για τον υπολογισμό του τελικού ποσού αναθεώρησης λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστή “σ”. Όταν το ανάλογο πεδίο στις ιδιότητες του λογαριασμού είναι κενό (default) τότε για τον υπολογισμό του “σ” λαμβάνεται υπόψη ως πρώτο τρίμηνο αναθεώρησης, το πρώτο τρίμηνο μετά το τρίμηνο Δημοπράτησης. Ενώ αν βάλετε την επιλογή 1, τότε λαμβάνεται υπόψη ως πρώτο τρίμηνο αναθεώρησης, το δεύτερο μετά το τρίμηνο Δημοπράτησης.

Για την πληρωμή των αναθεωρήσεων που έχουν υπολογιστεί, εισάγετε (με δεξί κλικ >εισαγωγή ειδικών γραμμών) Αναθεώρηση, στην τελευταία σειρά του κλεισίματος του σώματος. Το πρόγραμμα προσθέτει μια ομάδα αναθεωρήσεων στο σύνολο της Δαπάνης του παρόντα λογαριασμό. Η ομάδα των αναθεωρήσεων περιλαμβάνει τόσες αναθεωρήσεις όσες και ο αριθμός περιόδων στις ιδιότητες του λογαριασμού.

Εκτύπωση εντύπων Αναθεώρησης

Για την εκτύπωση της αναθεώρησης του πίνακα διαχωρισμού και την λίστα συντελεστών επιλέγετε την επιθυμητή περίοδο από το το ανάλογο πεδίο των Ιδιοτήτων του λογαριασμού και μετά επιλέγετε το επιθυμητό έντυπο από την επιλογή προβολής του κεντρικού μενού

Η προεπισκόπηση και εκτύπωση του εντύπου αυτού γίνεται με την ανάλογη επιλογή του κεντρικού μενού

Επίσης με δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε κελί υπάρχει η δυνατότητα export σε excel, για αποθήκευση ανεξάρτητου αρχείου xls διατηρώντας την μορφοποίηση των κελιών καθώς και των αυτοματισμών.

Για να εμφανιστεί το πρότυπο της εκτύπωσης, “σέρνετε” με αριστερό κλικ το πάνω όριο του spreadsheet. Στο πρότυπο της εκτύπωσης έχετε πλέον την δυνατότητα επεξεργασίας του και με δεξί κλικ να “φορτώσετε” διαφορετικό αρχείο προτύπου.