Εισαγωγη και συνταξη

Ο λογαριασμός αντιμετωπίζεται από το πρόγραμμα, ώς μία οντότητα, ενός συνόλου εντύπων που αφορούν πληρωμές, είτε αυτές προέρχονται από πιστοποίηση ποσοτήτων, αναθεώρησης ή προκαταβολών. Για να εισάγετε ένα λογαριασμό, κάνετε δεξί κλικ στον φάκελο “Λογαριασμοί” του έργου μας και επιλέγετε “Εισαγωγή” > “Λογαριασμός”.

Οι εργασίες του λογαριασμού συντάσσονται αυτόματα από το πρόγραμμα, ανάλογα με την τελευταία ενέργεια που έχει γίνει από τον χρήστη. Δηλαδή, το πρόγραμμα αναζητάει τον προϋπολογισμό του έργου, τον τελευταίο καταχωρημένο λογαριασμό και τον τελευταίο ΑΠΕ. Όποιο από τα τρία είναι πλησιέστερα χρονικά με την προηγουμένη του νέου λογαριασμού, τότε αυτό θα ληθφεί υπόψη για την σύνταξη του Σώματος του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει ο χρήστης να διαγράψει τις ειδικές γραμμές “απρόβλεπτα”, “αναθεωρηση”, “ΦΠΑ” με τα αθροίσματα τους.

Ιδιότητες

Στο αριστερό τμήμα, εμφανίζονται οι ιδιότητες του εντύπου.

Γενικά Στο πλαίσιο Όνομα, εισάγετε το όνομα του λογαριασμού, το οποίο εμφανίζεται και στην πρώτης σελίδα (εντολή πληρωμής). Η Ημερομηνία εισάγετε αυτόματα κατά την δημιουργία του λογαριασμού. Από το πλαίσιο Στοιχεία έργου, μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του έργου, τα οποία εισάγατε κατά την δημιουργία του. Ποσοστό ΓΕ&ΟΕ, ΦΠΑ και τον αριθμό του λογαριασμού του χρήστη.

Έγκριση Στην περίπτωση που ο λογαριασμός έχει εγκριθεί, στο πεδίο Εγκρίθηκε, επιλέγετε Ναι, και στα Ημ/νια και Εγκριτική απόφαση, εισάγετε αντίστοιχα την ημερομηνία έγκρισης. Στο πλαίσιο Εγκριθέν ποσό, αν θέλετε, εισάγετε το επιθυμητό ποσό πιστοποίησης με ΦΠΑ για να υπολογίσει το ποσό στρογγυλοποίησης στην 1η & Τελ. Σελίδα.

Προβολή Στο πεδίο Εκτύπωση μηδενικών ορίζετε κατά πόσο θα εκτυπώνονται όλες οι εργασίες. Όταν το πεδίο είναι «Ναι», εκτυπώνονται όλες οι εργασίες, ενώ όταν είναι «Όχι», εκτυπώνονται μόνο οι εργασίες που λαμβάνουν μέρος στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Καθορίζεται ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων, για τους υπολογισμούς και τις εκτυπώσεις. Τα υπόλοιπα πεδία αφορούν την προβολή των συνοπτικών επιμετρήσεων.

Υπολογισμός Η ημερομηνία δημοπράτησης του έργου, εισάγεται στο πλαίσιο Ημερομηνία αρχής. Σύμφωνα με αυτήν, γίνεται ο διαχωρισμός των τριμήνων για την αναθεώρηση. Ο αριθμός των μηνών για κάθε περίοδο (τρίμηνο, εξάμηνο) καθορίζεται από το Μήνες ανά περίοδο. και στο Στρογγυλοποίηση το επίπεδο στρογγυλοποίησης για το τελικό ποσό πληρωμής (1=στρογ. στο 1 ευρω, 2=στρογ. στα 10 ευρώ, 0=καμία στρογ.). Το πλαίσιο Σίγμα αφορά στον υπολογισμό του σ της αναθεώρησης. Αν δεν μπει τιμή ή μπει 1, ως πρώτο τρίμηνο αναθεώρησης λαμβάνεται το πρώτο τρίμηνο μετά το τρίμηνο εκκίνησης. Αν μπει η τιμή 2, ως πρώτο τρίμηνο αναθεώρησης λαμβάνεται το δεύτερο τρίμηνο μετά το τρίμηνο εκκίνησης του έργου. Στο πεδίο Αυτοματισμός προκαταβολών ορίζετε αν θέλουμε ή όχι αυτοματισμούς στην διαχείριση των προκαταβολών.

Για την ολοκλήρωση του λογαριασμού θα πρέπει να συμπληρωθούν οι στήλες των ποσοτήτων του λογαριασμού, το οποίο γίνεται με δύο τρόπους:

Εισαγωγή ποσοτήτων με το “χέρι”

Εισάγει ο χρήστης με το χέρι τις επιμετρημένες ποσότητες στην στήλη “ποσότητα λογαριασμού” (στην συνοπτική θα εμφανιστούν με ημερομηνία λογαριασμού) και ποσότητες (αρνητικές-θετικές) στην στήλη “πρόσθετη ποσότητα” για την διαμόρφωση της τελικά πιστοποιούμενης ποσότητας. Αν το άθροισμα των ποσοτήτων των δυο στηλών είναι μεγαλύτερο αυτό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ τότε το πρόγραμμα το αποτρέπει βγάζοντας το ανάλογο μήνυμα.

Εισαγωγή ποσοτήτων από επιμετρήσεις

Συμπληρώνεται αυτόματα η στήλη ποσότητα λογαριασμού από επιμετρήσεις (βλ. `Ενημέρωση λογαριασμού από επιμετρήσεις`_ ) και ο χρήστης καλείται να διαμορφώσει την πιστοποιούμενη ποσότητα εισάγοντας ποσότητες (αρνητικές-θετικές) στην στήλη “πρόσθετη ποσότητα”. Αν το άθροισμα των ποσοτήτων των δυο στηλών είναι μεγαλύτερο αυτό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ τότε ισχύουν τα παραπάνω.

Ταυτόχρονα έχουν ενημερωθεί όλα τα έντυπα του λογαριασμού (Τελ. Σελίδα, Δαπ/Πληρ, πρώτη σελίδα, Εξώφυλλο, Πιστοποίηση κτλ βλ. `Διαμόρφωση και εκτύπωση εντύπων`_) που μπορείτε να δείτε από την επιλογή προβολής του κεντρικού μενού

Για την ορθότητα του λογαριασμού όμως, θα πρέπει να πάτε στο Πινάκιο ΕΕ και κάνοντας κλικ σε ένα κελί κάνετε δεξί κλικ και [Αυτόματο συμπλήρωμα στοιχείων].