Διαμορφωση και εκτυπωση εντυπων

Το έγγραφο του λογαριασμού αποτελείται από μια σειρά εντύπων που μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε από την επιλογή προβολής του κεντρικού μενού

Είναι αλληλοεξαρτώμενα και ενημερώνουν το ένα το άλλο. Με την επιλογή του δεξιού κλικ “Φόρτωμα τυπικού” σε ένα από Ε/Ε, Τελ. Σελίδα, Δαπανες/Πληρωμες., Πρωτηη σελίδα και Εξώφυλλο, έχετε την δυνατότητα να φορτώσετε μία άλλη σειρά αυτών των εντύπων με τροποποιημένες την 1η και τελ. Σελίδα. Υπάρχουν στην διάθεση του χρήστη πολλαπλα πρότυπα, που έχουν γίνει βάσει προτύπων διαφόρων υπηρεσιών. Μετά την επιλογή αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα επεξεργασίας των κελιών τους όπως στο excel. Με δεξί κλικ στο επιθυμητό κελί και επιλογή “Υπογραφές” εισάγετε υπογράφοντες από την καρτέλα του έργου. Όλες οι αλλαγές που έχει κάνει ο χρήστης αποθηκεύονται με τον λογαριασμό και ισχύουν και για τους επόμενους του ιδίου έργου. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα στο χρήστη με δεξί κλικ και επιλογή “export” να αποθηκεύσει τα έντυπα αυτά σε ανεξάρτητο αρχείο του excel κρατώντας την μορφοποίηση των εντύπων και των αυτοματισμών.

Το ” Σώμα ” είναι η τρέχουσα προβολή και επεξεργασία των εργασιών του λογαριασμού και η εκτύπωσή του γίνεται από την επιλογή “Πιστοποίηση”

Εξώφυλλο: Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Εξώφυλλο” εμφανίζεται η συνοδευτική σελίδα με τα στοιχεία του έργου.

Πρωτη σελίδα : Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Πρωτη σελίδα” εμφανίζεται η 1η σελίδα (εντολή πληρωμής) του λογαριασμού.

Το έντυπο αυτό ενημερώνεται από:

 • την καρτέλα του έργου (Δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης)
 • το Δαπανες/Πληρωμες του λογαριασμού
 • το Ε/Ε

Δαπάνες Πληρωμές: Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Δαπάνες/Πληρωμές” εμφανίζεται ο πίνακας Δαπανών που εγκρίθηκαν και εντολών πληρωμών.

Το έντυπο αυτό ενημερώνεται από:

 • την καρτέλα του έργου
 • τον προϋπολογισμό του έργου
 • τους ΑΠΕ
 • τους προηγ. λογαριασμούς
 • την τελ. σελίδα του λογαριασμού

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει τροποποιήσει προηγούμενο λογαριασμό, για να ενημερωθεί το Δαπ/Πληρ. θα πρέπει να επιλέξει “αυτόματο συμπλήρωμα στοιχείων” με δεξί κλικ σε ένα κελί.

Τελευταία Σελίδα: Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Τελ. Σελίδα” εμφανίζεται η τελευταία σελίδα πιστοποίησης του λογαριασμού.

Το έντυπο αυτό ενημερώνεται από:

 • την πιστοποίηση
 • τις προκαταβολές
 • το Ε/Ε
 • το Δαπάνες/Πληρωμες

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εισάγει στο πεδίο “Ποσό” των ιδιοτήτων του λογαριασμού, το επιθυμητό ποσό πληρωμής, έτσι ώστε το πρόγραμμα να παράγει το αναγκαίο ποσό στρογγυλοποίησης. Με την παράμετρο “0” στο πεδίο αυτό, το πρόγραμμα δεν το λαμβάνει υπόψη. Τότε το ποσό στρογγυλοποίησης παράγεται ανάλογα με την τιμή που έχει δώσει ο χρήστης στο πεδίο “στρογγυλοποίηση” (0=καμία στρογ., 1=στρογ. στο ευρω, 2=στρογ. στα 10 ευρω)

Πινάκιο Ε/Ε: Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Πινάκιο Ε/Ε” εμφανίζεται το πινάκιο των κατατεθεισών εγγυητικών επιστολών και των απαιτουμένων κρατήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενημέρωσή του, από εγγυητικές που έχουμε εισάγει στο έργο ή για τον υπολογισμό των απαιτουμένων κρατήσεων, είναι, δεξί κλικ σε ένα κελί και επιλογή “αυτόματο συμπλήρωμα στοιχείων”

Το έντυπο αυτό ενημερώνεται από:

 • τις εγγυητικές που έχουμε εισάγει
 • το ποσό στρογγυλοποιησης (τελ. σελίδα)
 • την δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης (κοκκινα κελιά στα δεξιά του πίνακα)
 • την δαπάνη εργασιών
 • την δαπάνη υλικών επι τόπου
 • προκαταβολές

Συνοπτική επιμέτρηση: Για κάθε εργασία του Σώματος του λογαριασμού, το πρόγραμμα εμφανίζει στο κάτω μέρος της οθόνης την ποσοτική της ανάλυση, με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • σύνολο προηγ. λογαριασμών (πιστοποιημένες ποσότητες με τους προηγούμενους λογαριασμούς)
 • πίνακα επιμετρήσεων (πινάκιο προέλευσης ποσοτήτων)
 • σύνολο επιμέτρησης
 • σύνολο τελευταίου ΑΠΕ (εγκεκριμένες ποσότητες με τον τελ. ΑΠΕ)
 • σύνολο προς πιστοποίηση (πιστοποιημένες ποσότητες με τον παρόντα λογαριασμό)

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Συνοπτική επιμετρηση” έχετε την συνοπτική επιμέτρηση για το σύνολο των εργασιών με τις παραπάνω πληροφορίες. Με δεξί κλικ έχετε τις επιλογές για επεξεργασία, εισαγωγή υπογραφών καθώς και στιλ εμφάνισης του εντύπου.