Επεξεργασια εργασιων και νεες τιμες

Εισαγωγή νέων εργασιών

Για την εισαγωγή νέων εργασιών στον ανακεφαλαιωτικό ακολουθείτε τις ίδιες διαδικασίες του προϋπολογισμού (βλ.`Εισαγωγή εργασιών`_ ), αφού πρώτα επιλέξετε την θέση στην οποία θέλετε να εντάξετε την νέα εργασία ή αν χρειάζεται να δημιουργήσετε νέα ομάδα. Έπειτα εισάγετε το αριθμό τιμολογίου (πχ ΝΤ1), τιμή προσφοράς (με υπολογισμό F9 βάση του τριμήνου και έτους), προτεινόμενη ποσότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, (εισαγωγή νέας εργασίας στην αρχική σύμβαση) η δαπάνη της εργασίας πάει εξ ολοκλήρου στα επί πλέον και άρα αφαιρούνται από τα απρόβλεπτα.

Επεξεργασία νέων εργασιών και αναλυτικά τιμολόγια

Για την επεξεργασία των νέων εργασιών ισχύουν οι ίδιες λειτουργίες με αυτές του προϋπολογισμού, βλ. `Επεξεργασία εργασιών και αναλυτικά τιμολόγια`_