Εισαγωγη και συνταξη

Για να εισάγετε ανακεφαλαιωτικό, κάνετε δεξί κλικ στον φάκελο “Ανακεφαλαιωτικοί” του έργου σας και επιλέγετε “Εισαγωγή” > “Ανακεφαλαιωτικός”

Ιδιότητες

Η καρτέλα των ιδιοτήτων του ανακεφαλαιωτικού είναι παρόμοια με του προϋπολογισμού. Απαραίτητα στοιχεία για την ορθότητα του ανακεφαλαιωτικού είναι: Ονομα, Ημ/νια, Εγκρίθηκε (αν ληφθεί υπόψη για τον επόμενο ΑΠΕ ή λογαριασμό), Τρίμηνο και Ετος (για τον υπολογισμό νέων τιμών), Επί έλατον στον έλεγχο (αν θα προστεθούν τα επί έλατον στα απρόβλεπτα).

Επεξεργασία Ανακεφαλαιωτικού

Στο άνοιγμα του πρώτου ανακεφαλαιωτικού, οι στήλες των τελ. ΑΠΕ και προτ. ΑΠΕ είναι ίδια με του προϋπολογισμού.

Στην συνέχεια, αυξομειώνετε τις προτεινόμενες ποσότητες. Αυτόματα γίνεται ο υπολογισμός των επι πλέον και των επι έλλατον, καθώς και η απορρόφηση των απροβλέπτων. Αν στις Ιδιότητες επιλέξετε Ναι στο πεδίο “Επι ελλατον στον έλεγχο”, τότε στην απορρόφηση των απρόβλεπτων θα υπολογιστούν και τα επί ελλατον. Αν είναι Όχι, τότε τα επι έλατον δεν λαμβάνονται υπόψη.

Εισαγωγή νέας σύμβασης

Για την δημιουργία νέας σύμβασης, κάνετε δεξί κλικ και επιλέγετε “Δημιουργία νέας σύμβασης”. Με την διαδικασία αυτήν το πρόγραμμα εντάσσει αυτόματα τις υπάρχουσες ομάδες εργασιών σε μία υπερομάδα, που την ονομάζει Αρχική σύμβαση. Ταυτόχρονα δημιουργεί μία ισότιμη υπερομάδα, που την ονομάζει Νέα σύμβαση, μέσα στην οποία μπορείτε να εισάγετε τις νέες τιμές ώστε να συντάξετε την νέα μας σύμβαση, με το κλείσιμο των δαπανών που επιθυμείτε.

Κατά την εισαγωγή νέας τιμής, πρέπει υποχρεωτικά να δώσετε : ΑΤ, τιμή προσφοράς και προτεινόμενη ποσότητα, είτε ανήκει στην αρχική σύμβαση είτε στην νέα.

Η νέα σύμβαση αντιμετωπίζεται από το πρόγραμμα ως ανεξάρτητη από την αρχική καθώς και η ανάλωση των απροβλέπτων της γίνεται μόνο από της εργασίες της σύμβασης αυτής.

Τέλος, για την ορθότητα του κλεισίματος του ΑΠΕ, θα πρέπει να διαγράψετε από κάθε σύμβαση την γραμμή του ΦΠΑ και του τελικού αθροίσματος και να μαρκάρετε πάνω στον τίτλο μία εκ των συμβάσεων και να επιλέξετε με δεξί κλικ “εισαγωγή ειδικών γραμμών” > ΦΠΑ. Έτσι θα έχετε ένα συνολικό ΦΠΑ και Αθροισμα για όλες μας τις συμβάσεις (βλ παρακάτω εικόνα)