Εισαγωγη και συνταξη

Για να εισάγετε προϋπολογισμό μελέτης, κάνετε δεξί κλικ στον φάκελο “Προϋπολογισμοί μελέτης” του έργου σας και επιλέξτε “Εισαγωγή” > “Προϋπολογισμός μελέτης”.

Ιδιότητες

Στο αριστερό τμήμα, εμφανίζονται οι ιδιότητες του εντύπου.

Γενικά Στο πλαίσιο Γενικά και στο πεδίο Ονομα, εισάγετε το όνομα του προϋπολογισμού. Η Ημερομηνία εισάγεται αυτόματα κατά τη δημιουργία του προϋπολογισμού. Από το πεδίο Στοιχεία έργου, μπορειτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του έργου, τα οποία εισάγατε κατά την δημιουργία του. Ορίζεται το ποσοστό του Γ.Ε. και Ο.Ε. καθώς και του Φ.Π.Α.

Έγκριση Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός έχει εγκριθεί, στο πεδίο Εγκρίθηκε, επιλέγετε Ναι, και στα Ημ/νια και Εγκριτική απόφαση, εισάγετε αντίστοιχα την ημερομηνία έγκρισης και τον αριθμό της απόφασης.

Προβολή Στο πλαίσιο Προβολή καθορίζεται ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων και το Νόμισμα, για τους υπολογισμούς και τις εκτυπώσεις.

Υπολογισμός Στη συνέχεια, καθορίζετε το τρίμηνο σύμφωνα με το οποίο θέλετε να λειτουργούν οι αυτοματισμοί του προγράμματος (αυτόματη εισαγωγή άρθρου με την τιμή του στο συγκεκριμένο τρίμηνο) και το έτος. Στο πεδίο Δεκαδικά τοποθετειτε τον αριθμό δεκαδικών με τα οποία θα γίνεται ο υπολογισμός της τιμής των άρθρων και η εμφάνιση των αναλυτικών τιμολογίων. Στην περίπτωση που επιθυμειτε αυτόματο υπολογισμό των τιμών, από το αντίστοιχο πλαίσιο επιλέγετε [Ναι].

Αναλυτικό τιμολόγιο Οι επιλογές στο πλαίσιο Αναλυτικών τιμολογίων αφορούν τον τύπο εμφάνισης ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση Λίστας τιμαριθμικών, Περιγραφικά τιμολόγια, Αναλυτικά τιμολόγια, Βοηθητικά άρθρα κτλ

Εισαγωγή εργασιών

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού μελέτης ακολουθειτε τα εξής βήματα: 1. Με την επιλογή Νεα του κεντρικού μενού εισάγετε γραμμές

2. Για κάθε γραμμή συμπληρώνετε όλες τις στήλες με τα στοιχεία τις κάθε εργασίας. Η στήλη της ποσότητας μελέτης μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα αν ο προϋπολογισμός μελέτης είναι εξαρτημένος από την προμέτρηση (βλ. Ιδιότητες εγγράφου) 3. Αν θέλετε να εισάγετε Αρθρο από την βάση του προγράμματος τότε πληκτρολογούμε τον κωδικό του στην στήλη “κωδικός άρθρου” και συμπληρώνετε τα υπόλοιπα στοιχεία 4. Στην περίπτωση που επιθυμείτε ανεύρεση άρθρων από την βάση του προγράμματος τότε από το κεντρικό μενού επιλέγετε Νέα -> Εισαγωγή με επιλογή

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης μπορείτε να τα ταξινομήσετε κατά κωδικό, είδος,τσεκ, περιγραφή, πατώντας στον ανάλογο τίτλο. Το είδος καθορίζει αν είναι άρθρο (Ανάλυση) ή βασική τιμή (Βασική). Το τσεκ καθορίζει αν είναι άρθρο της βάσης του προγράμματος ή άρθρο που έχει φτιάξει ο χρήστης (προσαρμοσμένο). Τέλος ο χρήστης μπορεί να μαρκάρει τις επιθυμητές γραμμές και με ΟΚ να εισαχθούν στο Σώμα του προϋπολογισμού.

Φίλτρο κωδικού Πληκτρολογείτε μέρος του κωδικού βάζοντας το * στο τέλος (αν βάλουμε μόνο το * τότε η αναζήτηση θα φέρει όλα τα άρθρα όλων των κατηγοριών). Έχετε το δικαίωμα να βάλετε περισσότερους κωδικούς από ένα διαχωρίζοντάς τους με κόμμα(πχ ΟΙΚ32*,ΠΡΣ*)

Φίλτρο περιγραφής Πληκτρολογείτε λέξεις, μέρος λέξης ή χαρακτήρες που πιστεύετε ότι ανήκουν στην σύντομη περιγραφή του επιθυμητού σας άρθρου ή βασικής τιμής.

5. Για την ομαδοποίηση των εργασιών εισάγετε κενές γραμμές στις θέσεις που επιθυμειτε και γράφετε τους τίτλους των ομάδων των εργασιών που ακολουθούν. Μαρκάρετε τις εργασίες μιας ομάδας (χωρίς τον τίτλο της) και επιλέγετε με δεξί κλικ “δεξιά”. Παρατηρούμε ότι οι εργασίες ομαδοποιήθηκαν και εισήχθη το άθροισμα της ομάδας. Ακολουθειτε την ίδια διαδικασία και για τις άλλες ομάδες εργασιών του προϋπολογισμού. 6. Τέλος, μαρκάροντας τον τίτλο μια ομάδας και από το κεντρικό μενού επιλέγετε Νέα -> Ολες (ΓΕ & ΟΕ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΦΠΑ). Για κάθε μία από τις γραμμές αυτές εισάγετε στην στήλη “τιμή μελέτης” το ποσοστό με το σύμβολο % ή το ποσό.

Γενικές παρατηρήσεις

1. Για την δημιουργία ομάδων, υποομάδων κτλ, ακολουθειτε την ίδια φιλοσοφία ομαδοποίησης του προγράμματος, ξεκινώντας πάντα την δημιουργία της ομάδας, μετά της υποομάδας κτλ. 2. Για την εισαγωγή μιας ειδικής γραμμής (πχ ΓΕ & ΟΕ) σε κάθε ομάδα ξεχωριστά πρέπει νά κάνετε την εισαγωγή έχοντας μαρκάρει πρώτα μια γραμμή περιεχομένου της ομάδας ή την γραμμή του αθροίσματος της. 3. Οι ειδικές γραμμές μπορούν να αλλάξουν σειρά από τον χρήστη με τις επιλογές “πάνω” “κάτω” καθώς και το λεκτικό τους. 4. Για το χαρακτηρισμό μιας ομάδας εργασιών που αποτελούν μία εργασία κατα αποκοπήν, μαρκάρετε τον τίτλο της ομάδας και επιλέγετε με δεξί κλικ Κατ’ αποκοπήν. Έτσι χαρακτηρίζεται η ομάδα ως εργασία κατά αποκοπήν και έχει δικαίωμα ο χρήστης συμπλήρωσης των στηλών. 5. Για την εισαγωγή πολλαπλών κωδ. αναθεώρησης για μια εργασία, δίνεται η επιλογή στο κελί του κωδικού. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται εισάγετε τους κωδικούς με το ποσοστό τους. 6. Για την αυτόματη συμπλήρωση του αριθμού τιμολογίου, μαρκάρετε όλες τις εργασίες ή τις επιθυμητές εργασίες μιας ομάδας, και επιλέγετε με δεξί κλικ, “Αυτόματη αρίθμηση”. Κατόπιν εισάγετε τον πρώτο ΑΤ (Αρχή αρίθμησης) και την μάσκα του κωδικού. Π.χ. αρχή αρίθμησης 1, και μάσκα #.