Καταχωρηση παραστατικων λογιστηριου

Περιγράφονται ξεχωριστά τα διαφορετικά είδη παραστατικών που καταχωρούνται στο λογιστήριο της εταιρείας, με έμφαση στα πεδία που συμπληρώονται στον κάτω πίνακα του κάθε είδους παραστατικού. Στα πεδία κωδικών (π.χ. λογαριασμού, έργου, κέντρου κόστους κ.ο.κ.) το πρόγραμμα επιτρέπει επιλογή με αναζήτηση στο αντίστοιχο αρχείο ως εξής:

 • άνοιγμα του αρχείου επιλογών με το πλήκτρο F5, ή πατώντας πάνω στο δεξί κουμπί του πεδίου
 • μεταφορά στη στήλη βάσει της οποίας θα γίνει η αναζήτηση
 • αναζήτηση με το πλήκτρο F3 και πληκτρολόγηση όλου ή μέρους του στοιχείου βάσει του οποίου αναζητάτε (κωδικός, περιγραφή κ.ο.κ.)
 • επιλογή με το πλήκτρο Enter

Για πληρέστερη ενημέρωση δείτε και Τρέχοντα παραστατικά-Γενικά.

Αξιόγραφο εισπρακτέο

Το παραστατικό αυτό χρησιμοποιείται για την καταχώρηση ενός αξιογράφου εισπρακτέου (επιταγή, γραμμάτιο κ.λ.π.). Με την καταχώρησή του δημιουργούνται αυτόματα απο το πρόγραμμα:

 • η πίστωση (εξόφληση) του πελάτη,
 • η χρέωση του λογαριασμού αξιογράφων εισπρακτεών (π.χ. 33-90-000)

Σημειώνεται ότι είναι εφικτή η καταχώρηση αξιογράφων και απευθείας στους Πίνακες-Αξιόγραφα. Αυτός ο τρόπος εισαγωγής (χωρίς παραστατικό), δεν δημιουργεί εγγραφές στους κωδικούς πελάτη και αξιογράφου. Για καταχώρηση αξιογράφου εισπρακτέου στα Τρέχοντα παραστατικά, συμπληρώνετε: Πάνω πίνακας

 • Ημερομηνία Ημερομηνία έκδοσης του αξιογράφου. Πληκτρολογήστε, χωρίς διαχωριστικά, την ημερομηνία με μορφή ηημμεε (π.χ. 01012000 για την 01/01/2000). Το πρόγραμμα προσθέτει αυτόματα τα διαχωριστικά.
 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του είδους του παραστατικού, όπως έχει ανοιχθεί στο αρχείο των παραστατικών, π.χ. 61 για επιταγές εισπρακτέες.
 • Παραστατικό Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τη συντομογραφία του είδους παραστατικού.
 • Αριθμός Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραστατικού. Μπορεί να είναι ο αριθμός της απόδειξης ή του πινακίου παραλαβής που συνοδεύει την επιταγή.
 • Πελ / Προμ Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του πελάτη που σας πληρώνει. Για αναζήτηση βάσει ΑΦΜ μπορείτε να πατήσετε τατόχρονα τα πλήκτρα Shift και F5>, ή να επιλέξετε “Αναζητηση ΑΦΜ” από το κουμπί Εργασίες της γραμμής εργαλείων.

Κάτω πίνακας

 • Κωδικός Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον τελευταιοβάθμιο κωδικό του λογιστικού σχεδίου που έχει ανοιχθεί για αξιόγραφα εισπρακτέα. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.
 • Αξιόγραφο Πληκτρολογήστε τον αριθμό του αξιογράφου (π.χ. αριθμός επιταγής)
 • Τράπεζα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό τράπεζας, όπως έχει ορισθεί στους `Πίνακες-Τράπεζες`_. Στην περίπτωση εισπρακτέων αξιογράφων μπορεί να ορισθεί μία μόνο “εικονική” τράπεζα.
 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την αιτιολογία της κίνησης.
 • Ποσό Πληκτρολογήστε το ποσό του αξιογράφου.
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.
 • Λήξη Πληκτρολογήστε, χωρίς διαχωριστικά, την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου, με μορφή ηημμεε. Στην περίπτωση που η ημερομηνία λήξης είναι προγενέστερη της ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού, το πρόγραμμα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα.

Αξιόγραφο πληρωτέο

Το παραστατικό αυτό χρησιμοποιείται για την καταχώρηση ενός αξιογράφου πληρωτέου (επιταγή, γραμμάτιο κ.λ.π.). Με την καταχώρησή του δημιουργούνται αυτόματα απο το πρόγραμμα:

 • η χρέωση (εξόφληση) του προμηθευτή,
 • η πίστωση του λογαριασμού αξιογράφων πληρωτέων (π.χ. 53-90-000)

Σημειώνεται ότι είναι εφικτή η καταχώρηση αξιογράφων και απευθείας στους Πίνακες-Αξιόγραφα. Αυτός ο τρόπος εισαγωγής (χωρίς παραστατικό), δεν δημιουργεί εγγραφές στους κωδικούς προμηθευτή και αξιογράφου. Για καταχώρηση αξιογράφου πληρωτέου στα Τρέχοντα παραστατικά, συμπληρώνετε: Πάνω πίνακας

 • Ημερομηνία Ημερομηνία έκδοσης του αξιογράφου. Πληκτρολογήστε, χωρίς διαχωριστικά, την ημερομηνία με μορφή ηημμεε (π.χ. 01012000 για την 01/01/2000). Το πρόγραμμα προσθέτει αυτόματα τα διαχωριστικά.
 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του είδους του παραστατικού, όπως έχει ανοιχθεί στο αρχείο των παραστατικών, π.χ. 62 για επιταγές πληρωτέες.
 • Παραστατικό Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τη συντομογραφία του είδους παραστατικού.
 • Αριθμός Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραστατικού. Μπορεί να είναι ο αριθμός της απόδειξης ή του πινακίου παράδοσης που συνοδεύει την επιταγή.
 • Πελ / Προμ Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του προμηθευτή που πληρώνετε. Για αναζήτηση βάσει ΑΦΜ μπορείτε να πατήσετε τατόχρονα τα πλήκτρα Shift και F5>, ή να επιλέξετε “Αναζητηση ΑΦΜ” από το κουμπί Εργασίες της γραμμής εργαλείων.

Κάτω πίνακας

 • Κωδικός Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον τελευταιοβάθμιο κωδικό του λογιστικού σχεδίου που έχει ανοιχθεί για αξιόγραφα πληρωτέα. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.
 • Αξιόγραφο Πληκτρολογήστε τον αριθμό του αξιογράφου (π.χ. αριθμός επιταγής).
 • Τράπεζα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό τράπεζας, όπως έχει ορισθεί στο αρχείο τραπεζών.
 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την αιτιολογία της κίνησης.
 • Ποσό Πληκτρολογήστε το ποσό του αξιογράφου.
 • Νομισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.
 • Λήξη Πληκτρολογήστε, χωρίς διαχωριστικά, την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου, με μορφή ηημμεε.Στην περίπτωση που η ημερομηνία λήξης είναι προγενέστερη της ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού, το πρόγραμμα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα.

Απλές κινήσεις

Είναι το παραστατικό με τους λιγότερους αυτοματισμούς. Εχει εφαρμογή σε περιορισμένες περιπτώσεις κι εφόσον δεν εξυπηρετεί κανένα άλλο αυτόματο παραστατικό. Χρήσιμο π.χ. για την καταχώρηση μισθοδοσίας, τις εγγραφές αντιλογισμού, την εκκαθάριση Φ.Π.Α., τις αποσβέσεις παγίων κ.λπ. Καταχωρείτε χωριστές εγγραφές για κάθε χρέωση και κάθε πίστωση που αφορά το συγκεκριμένο παραστατικό. Εχετε δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων κινήσεων χρέωσης - πίστωσης σε ένα παραστατικό. Με κάθε τέτοια εγγραφή δημιουργείται:

 • η εγγραφή του λογ/σμού που χρεώνεται ή πιστώνεται
 • η εγγραφή του ΦΠΑ (εφόσον συμπληρώσετε κωδικό Φ.Π.Α.)

Για καταχώρηση παραστατικού με απλές κινήσεις στα Τρέχοντα παραστατικά, συμπληρώνετε: Πάνω πίνακας

 • Ημερομηνία Ημερομηνία παραστατικού με μορφή ηημμεε (π.χ. 01012000 για την 01/01/2000). Το πρόγραμμα προσθέτει αυτόματα τα διαχωριστικά.
 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του είδους του παραστατικού, όπως έχει ανοιχθεί στο αρχείο των παραστατικών, π.χ. 50 για συμψηφιστικές εγγραφές.
 • Παραστατικό Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τη συντομογραφία του είδους παραστατικού.
 • Αριθμός Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραστατικού.

Κάτω πίνακας

 • Κωδικός Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον τελευταιoβάθμιο κωδικό του λογιστικού σχεδίου που θα χρεωθεί ή πιστωθεί. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και κέντρου κόστους της κίνησης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.
 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την αιτιολογία κίνησης όπως αυτή θα εμφανιστεί στις καρτέλες και στα ημερολόγια.
 • Χρέωση ή Πίστωση Πληκτρολογήστε στην αντίστοιχη στήλη το καθαρό ποσό χρέωσης ή πίστωσης (χωρίς ΦΠΑ). Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων.
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το κωδικό ΦΠΑ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς. Η συμπλήρωση αυτού του πεδίου με σωστό κωδικό είναι απαραίτητη για σωστή δημιουργία της αυτόματης εγγραφής του ΦΠΑ, ακόμη και στην περίπτωση μη εκπιπτόμενου ή απαλλασσόμενου ΦΠΑ.
 • Αξία Εμφανίζεται αυτόματα το ποσό που πληκτρολογήσατε στο πεδίο Χρέωση / Πίστωση.
 • Ποσότητα Μονο εφόσον ο κωδικός που επιλέξατε ανήκει σε λογαριασμό που ορίσθηκε ως πόρος στο Λογιστικό σχέδιο, πληκτρολογήστε την ποσότητα. Στην επόμενη στηλη το πρόγραμμα θα εμφανίσει αυτόματα την Μονάδα μέτρησης.
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Με την ολοκλήρωση όλων των κινήσεων του παραστατικού, εφόσον είναι ανισοσκέλιστο (δηλ. το σύνολο χρέωσης δεν συμφωνεί με το σύνολο πίστωσης) το πρόγραμμα σας προειδοποιεί χρωματίζοντας κόκκινα τα δύο σύνολα.

Απόδοση

Το παραστατικό αυτό χρησιμοποιείται για την απόδοση τιμολογίων έναντι λογ/σμού από διαχειριστές. Ενημερώνει αυτόματα το διαχειριστή, και τη συγκεντρωτική τιμολογίων του προμηθευτή που εκδίδει τα τιμολόγια. Με κάθε τέτοια εγγραφή δημιουργείται αυτόματα:

 • η εγγραφή της χρέωσης του εξόδου
 • η εγγραφή του ΦΠΑ (εφόσον συμπληρώνεται ο κωδικός Φ.Π.Α.)
 • η εγγραφή της πίστωσης του διαχειριστή

ενώ παράλληλα ενημερώνεται και η συγκεντρωτική τιμολογίων στον προμηθευτή (καθαρή αξία και ποσότητα τιμ/γίων) Για καταχώρηση παραστατικού Απόδοση στα Τρέχοντα παραστατικά, συμπληρώνετε: Κάτω πίνακας

 • Κωδικός Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον τελευταιoβάθμιο κωδικό του λογιστικού σχεδίου του εξόδου (υλικού, δαπάνης κ.λπ). Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού. Αν στον ορισμό του παραστατικού Απόδοση έχει συμπληρωθεί τσεκ στο πεδίο “Απθ”, τότε σε αυτή τη θέση πληκτρολογείτε ή επιλέγετε κωδικό είδους αποθήκης (αντί λογιστικού σχεδίου).
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.
 • Διαχειριστής Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον τελευταιοβάθμιο κωδικό του λογιστικού σχεδίου του διαχειριστή.
 • Περιγραφή Αιτιολογία της κίνησης.
 • Ποσότητα Στην περίπτωση που ο κωδικός εξόδου έχει χαρακτηριστεί πόρος στο Λογιστικό σχέδιο, πληκτρολογήστε την ποσότητα, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.
 • Μονάδα Εμφανίζεται αυτόματα η μονάδα μέτρησης του πόρου όπως αυτή ορίστηκε στο λογιστικό σχέδιο.
 • Ποσό Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων.
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το κωδικό ΦΠΑ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς.
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Δείτε και `Παράδειγμα`_.

Απόδοση προμηθευτή

Όμοιο με το παραστατικό Απόδοση με τη διαφορά ότι δημιουργούνται αυτόματα και οι εγγραφές στην καρτέλα του προμηθευτή.

Είσπραξη από πελάτη

Το παραστατικό αυτό χρησιμοποιείται αντί του παραστατικού τύπου Ταμειακή, για την περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πελατών “γέφυρα” (βλ. Πίνακες - Πελάτες). Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα:

 • την εγγραφή πίστωσης του πελάτη “γέφυρα” και του αντίσοιχου κωδικού λογιστικού σχεδίου με το οποίο συνδέεται ο πελάτης “γέφυρα”
 • την εγγραφή χρέωσης του επιλεγμένου κωδικού χρέωσης (ταμείο ή άλλο)

Είσπραξη εισπρακτέου

Το παραστατικό αυτό χρησιμοποιείται για την είσπραξη εισπρακτέου αξιογράφου. Με την καταχώρησή του δημιουργούνται αυτόματα απο το πρόγραμμα:

 • η πίστωση του λογαριασμού αξιογράφων εισπρακτέων (π.χ. 33-90-000)
 • η χρέωση του λογαριασμού που έχει συνδεθεί με την τράπεζα` του εισπρακτέου αξιογράφου. Ο λογαριασμός αυτός μπορεί να είναι το ταμείο, αν τα εισπρακτέα αξιόγραφα εισπράττονται απευθείας στο ταμείο ή κάποιος άλλος λογ/μός (ταμιευτηρίου, όψεως κ.ο.κ.)

Σημειώνεται ότι είναι εφικτή η είσπραξη αξιογράφων και απευθείας στον Πίνακα-Αξιόγραφα. Αυτός ο τρόπος εξόφλησης (χωρίς παραστατικό), δεν δημιουργεί εγγραφές στους κωδικούς αξιογράφου και ταμείου/ταμιευτηρίου ή όψεως. Για καταχώρηση είσπραξης επισρακτέου αξιογράφου, στα Τρέχοντα παραστατικά, συμπληρώνετε τις εξής στήλες: Πάνω πίνακας

 • Ημερομηνία Πληκτρολογήστε την ημερομηνία είσπραξης του αξιογράφου χωρίς διαχωριστικά, με μορφή ηημμεε (π.χ. 01012000 για την 01/01/2000). Το πρόγραμμα προσθέτει αυτόματα τα διαχωριστικά.
 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του είδους του παραστατικού, όπως έχει ανοιχθεί στο αρχείο των παραστατικών, π.χ. 63 για είσπραξη επιταγών.
 • Παραστατικό Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με την συντομογραφία του είδους παραστατικού.
 • Αριθμός Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραστατικού. Μπορεί να είναι ο αριθμός της απόδειξης είσπραξης (τραπέζης κ.λ.π.)

Κάτω πίνακας Επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) την Επιλογή αξιογράφων. Στον πίνακα που εμφανίζεται φαίνονται όλα τα εισπρακτέα αξιόγραφα που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία του παραστατικού που καταχωρείτε. Επιλέξτε το/τα αξιόγραφα που θα εισπράξετε με αυτό το παραστατικό, ως εξής:

 • ένα αξιόγραφο και πατήστε ΟΚ
 • περισσότερα αξιόγραφα με το πλήκτρο Ctrl και αριστερό κλικ του mouse. Αφού τελειώσετε, πατήστε OK
 • όλα τα αξιόγραφα, με αριστερό κλικ του mouse στο πρώτο αξιόγραφο και στη συνέχεια το πλήκτρο Shift και αριστερό κλικ του mouse στο τελευταίο αξιόγραφο. Αφού τελειώσετε, πατήστε OK

Οι στήλες του κάτω πίνακα συμπληρώνονται αυτόματα με τα στοιχεία του/των αξιογράφων που επιλέξατε. Ειδικότερα, η τελευταία στήλη “Είσπραξη” εμφανίζει το λογαριασμό στον οποίο εισπράττονται το/τα αξιόγραφα. Το πρόγραμμα προτείνει δεδομένα σε αυτήν τη θέση το λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου που έχετε συνδέσει με την `τράπεζα`_ του αξιόγραφου. Μπορείτε να αλλάξετε με το χέρι το λογαριασμό είσπραξης που σας προτείνει το πρόγραμμα. Δείτε και `Μεταβίβαση αξιογράφου`_.

Εξόφληση πληρωτέου

Το παραστατικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξόφληση πληρωτέου αξιογράφου. Με την καταχώρησή του δημιουργούνται αυτόματα απο το πρόγραμμα:

 • η χρέωση του λογαριασμού αξιογράφων πληρωτέων (π.χ. 53-90-000)
 • η πίστωση του λογαριασμού που έχει συνδεθεί με την τράπεζα του πληρωτέου αξιογράφου. Ο λογαριασμός αυτός είναι ένας λογ/μός ταμιευτηρίου, όψεως κ.ο.κ.)

Σημειώνεται ότι είναι εφικτή η εξόφληση αξιογράφων και απευθείας στον Πίνακα-Αξιόγραφα. Αυτός ο τρόπος εξόφλησης (χωρίς παραστατικό), δεν δημιουργεί εγγραφές στους κωδικούς αξιογράφου και ταμιευτηρίου ή όψεως. Για καταχώρηση εξόφλησης πληρωτέου αξιογράφου, στα Τρέχοντα παραστατικά, συμπληρώνετε: Πάνω πίνακας

 • Ημερομηνία Πληκτρολογήστε την ημερομηνία εξόφλησης του αξιογράφου χωρίς διαχωριστικά, με μορφή ηημμεε (π.χ. 01012000 για την 01/01/2000). Το πρόγραμμα προσθέτει αυτόματα τα διαχωριστικά.
 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του είδους του παραστατικού, όπως έχει ανοιχθεί στο αρχείο των παραστατικών, π.χ. 62 για εξόφληση επιταγών.
 • Παραστατικό Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με την συντομογραφία του είδους παραστατικού.
 • Αριθμός Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραστατικού. Μπορεί να είναι ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης (τραπέζης κ.λ.π.)

Κάτω πίνακας Επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) την Επιλογή αξιογράφων. . Στον πίνακα που εμφανίζεται φαίνονται όλα τα πληρωτέα αξιόγραφα που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία του παραστατικού που καταχωρείτε. Επιλέξτε το/τα αξιόγραφα που θα εξοφλήσετε με αυτό το παραστατικό, ως εξής:

 • ένα αξιόγραφο και πατήστε ΟΚ
 • περισσότερα αξιόγραφα με το πλήκτρο Ctrl και αριστερό κλικ του mouse. Αφού τελειώσετε, πατήστε OK
 • όλα τα αξιόγραφα, με αριστερό κλικ του mouse στο πρώτο αξιόγραφο και στη συνέχεια το πλήκτρο Shift και αριστερό κλικ του mouse στο τελευταίο αξιόγραφο. Αφού τελειώσετε, πατήστε OK

Οι στήλες του κάτω πίνακα συμπληρώνονται αυτόματα με τα στοιχεία του/των αξιογράφων που επιλέξατε. Ειδικότερα, η τελευταία στήλη “Εξόφληση” εμφανίζει το λογαριασμό από τον οποίο εξοφλούνται το/τα αξιόγραφα. Το πρόγραμμα προτείνει δεδομένα σε αυτήν τη θέση το λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου που έχετε συνδέσει με την τράπεζα του αξιόγραφου. Μπορείτε να αλλάξετε με το χέρι το λογαριασμό εξόφλησης που σας προτείνει το πρόγραμμα.

Εξόφληση προμηθευτή

Το παραστατικό αυτό χρησιμοποιείται αντί του παραστατικού τύπου Ταμειακή, για την περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς προμηθευτών “γέφυρα” (βλ. Προμηθευτές). Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα:

 • την εγγραφή χρέωσης του προμηθευτή “γέφυρα” και του αντίσοιχου κωδικού λογιστικού σχεδίου με το οποίο συνδέεται ο προμηθευτής “γέφυρα”
 • την εγγραφή πίστωσης του επιλεγμένου κωδικού πίστωσης (ταμείο ή άλλο)

Μεταβίβαση εισπρακτέου

Το παραστατικό αυτό χρησιμοποιείται για την μεταβίβαση εισπρακτέου αξιογράφου (π.χ. σε τράπεζα ή προμηθευτή). Με την καταχώρησή του δημιουργούνται αυτόματα απο το πρόγραμμα:

 • η πίστωση του λογαριασμού αξιογράφων εισπρακτέων (π.χ. 33-90-000)
 • η χρέωση του λογαριασμού που θα επιλέγετε για την μεταβίβαση του εισπρακτέου αξιογράφου.

Για καταχώρηση μεταβίβασης επισρακτέου αξιογράφου, στα Τρέχοντα παραστατικά, συμπληρώνετε: Πάνω πίνακας

 • Ημερομηνία Πληκτρολογήστε την ημερομηνία μεταβίβασης του αξιογράφου χωρίς διαχωριστικά, με μορφή ηημμεε (π.χ. 01012000 για την 01/01/2000). Το πρόγραμμα προσθέτει αυτόματα τα διαχωριστικά.
 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του είδους του παραστατικού, όπως έχει ανοιχθεί στον Πίνακα-Παραστατικά, π.χ. 27 για μεταβίβαση επιταγών.
 • Παραστατικό Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με την συντομογραφία του είδους παραστατικού.
 • Αριθμός Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραστατικού. Μπορεί να είναι ο αριθμός της παραστατικού μεταβίβασης.

Κάτω πίνακας Επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) την Επιλογή αξιογράφων. Στον πίνακα που εμφανίζεται φαίνονται όλα τα εισπρακτέα αξιόγραφα που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία του παραστατικού που καταχωρείτε. Επιλέξτε το/τα αξιόγραφα που θα μεταβιβάσετε με αυτό το παραστατικό, και στο πεδίο “Μεταβίβαση” πληκτρολογείτε ή επιλέγετε τον κωδικό του λογαριασμού όπου μεταβιβάζετε το αξιόγραφο. Οι στήλες του κάτω πίνακα συμπληρώνονται αυτόματα με τα στοιχεία του αξιογράφου που επιλέξατε. Ειδικότερα, η τελευταία στήλη “Μεταβίβαση” εμφανίζει το λογαριασμό στον οποίο επιλέξατε να μεταβιβάσετε το αξιόγραφο. Το πρόγραμμα ενημερώνει αυτόματα τον “Κωδικό” του αξιογράφου στον Πίνακα-Αξιόγραφα ώστε να δείχνει σωστά πού βρίσκεται το αξιόγραφο.

Μεταφορά πόρου

Τα παραστατικά τύπου “Μεταφορά πόρου” δεν έχουν λογιστική υπόσταση και δεν επηρεάζουν το οικονομικό αποτέλεσμα. Είναι χρήσιμα αποκλειστικά και μόνον για ποσοτική και κοστολογική παρακολούθηση των έργων και κέντρων κόστους (π.χ. δελτία αποστολής). Για την καταχώρηση παραστατικού τύπου “Μεταφορά πόρου” συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Κωδικός Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον τελευταιoβάθμιο κωδικό του λογιστικού σχεδίου του υλικού (πόρου) που μεταφέρεται. Σε περίπτωση που ο κωδικός που συμπληρώνετε δεν έχει χαρακτηριστεί πόρος στο Λογιστικό Σχέδιο, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.

 • (Από) Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κέντρου κόστους από όπου μεταφέρεται το υλικό.

 • (Σε) Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κέντρου κόστους όπου μεταφέρεται το υλικό. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του υλικού που μεταφέρεται.

 • Μονάδα Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τη μονάδα μέτρησης του πόρου όπως αυτή ορίστηκε στα αρχείο πόρων.

 • Τιμή Το πρόγραμμα προτείνει την τιμή μονάδας που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στο αρχείο του λογιστικού σχεδίου για το συγκεκριμένο πόρο. Αυτή η τιμή μπορεί να είναι

  • η πρώτη που καταχώρησε ο χρήστης στο αρχείο του λογιστικού σχεδίου, ή
  • εφόσον έχουν καταχωρηθεί τιμολόγια γι’αυτόν τον πόρο, όπως προκύπτει απο το τελευταίο καταχωρημένο παραστατικό. Η τιμή μονάδας υπολογίζεται απο το λόγο αξίας/ποσότητας.

Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι.

 • Δελτ.Αποστ. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του δελτίου αποστολής ή μεταφοράς.

Ταμειακή

Με το παραστατικό τύπου “Ταμειακή”, στον κάτω πίνακα των τρεχόντων παραστατικών καταχωρείται τον λογ/μό είσπραξης ή πληρωμής (π.χ. τον πελάτη ή τον προμηθευτή, το έξοδο κλπ) και δημιουργούνται αυτόματα απο το πρόγραμμα:

 • η εγγραφή της χρέωσης ή της πίστωςής του
 • η εγγραφή του ΦΠΑ (αν υπάρχει) και
 • αυτόματα η εγγραφή του ταμείου με την αντίστροφη κίνηση (πίστωσης / χρέωσης)

Παραστατικά με ταμειακές κινήσεις χρησιμοποιούνται για αποδείξεις είσπραξης ή πληρωμής. Για καταχ΄ρηση παραστατικού τύπου “Ταμειακή”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Κωδικός Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον τελευταιoβάθμιο κωδικό του λογιστικού σχεδίου που κινείται (πελάτης, προμηθευτής, ΟΤΕ κλπ). Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.
 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή της κίνησης.
 • Είσπραξη / Πληρωμή Πληκτρολογήστε στην αντίστοιχη στήλη το ποσό της καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά, της είσπραξης ή πληρωμής. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων.
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το διψήφιο κωδικό ΦΠΑ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς.
 • Ποσότητα ΜΟΝΟ εφόσον ο κωδικός λογιστικού σχεδίου της κίνησης είναι ορισμένος ώς πόρος το πρόγραμμα σας ζητάει να πληκτρολογήσετε την ποσότητα του πόρου.
 • Μονάδα Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τη μονάδα μέτρησης του πόρου όπως αυτή ορίστηκε στα αρχείο πόρων.
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Τιμολόγιο Αγοράς ή Πώλησης

Επι πιστώσει Με το τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης επι πιστώσει, δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα:

 • στο τιμολόγιο αγοράς, η εγγραφή της χρέωσης εξόδου και η εγγραφή πίστωσης του προμηθευτή
 • στο τιμολόγιο πώλησης η εγγραφή πίστωσης του εσόδου και η εγγραφή χρέωσης του πελάτη
 • η εγγραφή του ΦΠΑ

Μετρητοίς Στην περίπτωση που, στον ορισμό αυτού του τύπου παραστατικού, συμπληρώσετε τσεκ και στο πεδίο “Μετρητοίς”, με την καταχώρησή του, το πρόγραμμα επιπρόσθετα θα δημιουργήσει αυτόματα και:

 • στο τιμολόγιο αγοράς την εξόφληση:-χρέωση προμηθευτή
 • στο τιμολόγιο πώλησης την είσπραξη-πίστωση πελάτη
 • την αντίστοιχη εγγραφή πίστωσης ή χρέωσης του ταμείου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αυτόματες κινήσεις εξώφλησης ταμείου δεν εμφανίζονται στο τρέχον παραστατικό, ενημερώνουν όμως καρτέλες κι εκτυπώσεις. Για την καταχώρηση παραστατικού τύπου “Τιμολόγιο Αγοράς η Πώλησης”, συμπληρώστε: Πάνω πίνακας :

 • Hμερ/νία
 • Eίδος παραστατικού
 • Aριθμόw του παραστατικού
 • Kωδικόw του προμηθευτή (τιμ. αγοράς) ή του πελάτη (τιμ. πώλησης).

Κάτω πίνακας

 • Κωδικός Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον τελευταιoβάθμιο κωδικό του λογιστικού σχεδίου του εξόδου (υλικού, δαπάνης κ.λπ) για τιμολόγιο αγοράς ή εσόδου (διαμέρισμα κλπ) για τιμολόγιο πώλησης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.
 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή της κίνησης.
 • Ποσότητα ΜΟΝΟ εφόσον ο κωδικός λογιστικού σχεδίου της κίνησης είναι ορισμένος ώς πόρος` το πρόγραμμα σας ζητάει να πληκτρολογήσετε την ποσότητα του πόρου.
 • Μονάδα Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τη μονάδα μέτρησης του πόρου όπως αυτή ορίστηκε στα αρχείο πόρων.
 • Ποσό Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή το ποσό που προκύπτει από τη σχέση:

Ποσό = Ποσότητα*Τιμή όπου η Τιμή είναι αυτή που εμφανίζεται στο λογιστικό σχέδιο για το συγκεκριμένο πόρο. Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το κωδικό ΦΠΑ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Έχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς.
 • Παρακρατήσεις Μόνο εφόσον το τιμολόγιο έχει ορισθεί να παίρνει παρακρατήσεις. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το διψήφιο κωδικό Παρακράτησης της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό παρακράτησης. Έχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς.
 • Αξία Το πρόγραμμα υπολογίζει την αξία της κίνησης από τη σχέση:

Αξία = Ποσό + ΦΠΑ Έχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς.

 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.
 • AA Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τον εσωτερικό αύξοντα αριθμό της κίνησης.