Εικονα αποθηκης

Η “Εικόνα αποθήκης” προβάλλει τα είδη αποθήκης που κινούνται στα “Τρέχοντα παραστατικά” με τις συνολικές ποσότητες και αξίες εισαγωγής και εξαγωγής κατά περίοδο και κατανεμημένα κατά τους δύο εξωλογιστικούς κωδικούς: έργο και κέντρο κόστους. Στην πρώτη στήλη “Είδος” εμφανίζονται οι κωδικοί και οι αντίστοιχες περιγραφές των ειδών αποθήκης. Στη 2η και 3η στήλη εμφανίζονται οι εξωλογιστικοί κωδικοί, έργο και κέντρο κόστους αντίστοιχα. Στις λοιπές στήλες εμφανίζονται τα υπόλοιπα ποσότητας και αξίας καθώς και τα προοδευτικά σύνολα ποσοτήτων και αξιών εισαγωγής / εξαγωγής του κάθε είδους, σε όλες τις περιόδους, ξεκινώντας με την περίοδο της απογραφής.

Ιδιότητες

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του πίνακα “Εικόνα αποθήκης”, από τις “Ιδιότητες” (αριστερό panel), ορίζοντας συγκεκριμένες επιλογές / φίλτρα. Μετά τον καθορισμό των ιδιοτήτων, πατήστε το πλήκτρο F9 ή το αντίστοιχο κουμπί “Ανανέωση” στη γραμμή εργαλείων, για να ενημερωθεί ή προβολή. Κωδικοί / Έργο / Κ. Κόστους Στα φίλτρα κωδικών (ειδών αποθήκης, έργου, κέντρου κόστους κ.ο.κ.) το πρόγραμμα επιτρέπει επιλογή με αναζήτηση στο αντίστοιχο αρχείο ως εξής:

  • άνοιγμα του αρχείου επιλογών με το πλήκτρο F5 , ή πατώντας πάνω στο δεξί κουμπί του πεδίου
  • πληκτρολόγηση όλου ή μέρους του στοιχείου βάσει του οποίου αναζητάτε (κωδικός, περιγραφή κ.ο.κ.)
  • επιλογή κλικάροντας πάνω στο κουμπί αναζήτηση

Περίοδος Επιλέγετε την περίοδο που θέλετε να εμφανιστούν τα αποτελέσματα Π.χ. αν πληκτρολογήσετε 01-03 θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα για τους μήνες Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος.. Προοδευτικά Επιλέγοντας “Ναι”, στις στήλες περιόδων, για κάθε είδος αποθήκης, εμφανίζονται τα προοδευτικά σύνολα ποσοτήτων και αξιών εισαγωγής / εξαγωγής. Π.χ. στον Φεβρουάριο (περίοδος 2) φαίνονται τα σύνολα εισαγωγής / εξαγωγής των κινήσεων από απογραφή, από τον Ιανουάριο και από τον Φεβρουάριο. Επιλέγοντας “Οχι”, στις στήλες περιόδων, για κάθε είδος, εμφανίζονται τα απόλυτα σύνολα εισαγωγής / εξαγωγής της συγκεκριμένης περιόδου. Π.χ. στον Φεβρουάριο φαίνονται τα σύνολα εισαγωγής / εξαγωγής των κινήσεων μόνο Φεβρουαρίου. Υπόλοιπα Επιλέξτε “Ναι” ή “Οχι” ανάλογα, αν θέλετε να εμφανιστεί ή όχι η πληροφορία. Αριθμός υποσυνόλων Επιλέξτε για πόσες στήλες (ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά), θα υπολογίζονται σύνολα. ** ** Ποσότητα Επιλέξτε “Ναι” ή “Οχι” ανάλογα, αν θέλετε να εμφανιστεί ή όχι η πληροφορία. Αξία Επιλέξτε “Ναι” ή “Οχι” ανάλογα, αν θέλετε να εμφανιστεί ή όχι η πληροφορία. Αποτίμηση Επιλέξτε “Ναι” ή “Οχι” ανάλογα, αν θέλετε να εμφανιστεί ή όχι η πληροφορία.

Ανανέωση

Πατήστε το πλήκτρο F9 ή το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για ανανεώσετε την προβολή.

Αποθήκευση

Οι επιλογές που θέσατε στις “Ιδιότητες” της προβολής, μπορούν να αποθηκευτούν ως άλλο “έγγραφο” κάτω από τον φάκελλο “Εργασίες” της εταιρείας σας. Το νέο “έγγραφο” που θα δημιουργηθεί έχει ως όνομα την περιγραφή που πληκτρολογήσατε στη θέση “Όνομα αρχείου”. Για να αποθηκεύεστε την “Εικόνα αποθήκης” με τις επιλογές/φίλτρα σας, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί “Αποθηκ. σαν” στη γραμμή εργαλείων.

Διαμόρφωση στηλών

Διαμορφώστε το πλάτος των στηλών του πίνακα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με τη χρήση του mouse στη γνωστή λογική των Windows.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” στην γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα “Εικόνα αποθήκης” στο Excel.