Ιστορικό εκδόσεωνΕνημερωθείτε για τις σημαντικότερες προσθήκες, βελτιώσεις και διορθώσεις του προγράμματος.


Clusters Cloud ERP2.7.01
Project Management - Υπερβάσεις: Επιτρέπεται, κατ' επιλογήν του χρήστη, η καταχώρηση ποσοτήτων επιμετρήσεων που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό. Οι επιμετρήσεις που έχουν υπερβάσεις εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα (μωβ για κάτω του 25% και κόκκινο για πάνω του 25%).
2.6.99
Αυτόματη αρίθμηση παραστατικών: Γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός του τελευταίου αριθμού σειράς, μετά από διαγραφή παραστατικού.
2.6.99
Πίνακες έργων και κέντρων κόστους: Νέα δυνατότητα κατ' επιλογήν εμφάνισης στηλών εσόδων κι εξόδων.
2.6.98
Αυστηρός έλεγχος χαρακτήρων στους κωδικούς: επιτρέπονται μόνο γράμματα, λατινικά κι ελληνικά, αριθμοί, και η τελεία, η πάυλα και η κάτω παύλα.
2.6.94
Προβλέψεις cashflow (εισπράξεις/πληρωμές) - Τόσο στην οικονομική διαχείριση όσο και στους προϋπολογισμούς.
2.6.91
Project Management - Προσαρμογή των ημερομηνιών άρθρων κατά την αντιγραφή από υπάρχον προϋπολογισμό.
2.6.90
Εκτύπωση Καρτέλες Συναλασσόμενων - Δυνατότητα εκτύπωσης κατά έργο ή κ. κόστους στο Excel.
2.6.90
Νέο module Προμήθειες - Για τη διαχείριση αιτήσεων παραγγελίας και την έρευνα αγοράς βάσει τιμοκαταλόγων προμηθευτών.
2.6.50
Project Management - Εξαγωγή του διαγράμματος Gantt σε pdf.
2.6.43
Project Management - Δυνατότητα resizing των στηλών στον πίνακα άρθρων και στον πίνακα κατά κ. κόστους στους προϋπολογισμούς.
2.6.43
Γενική αναζήτηση - Γίνεται πλεόν αναζήτηση και πολλαπλών λέξεων με ενδιάμεσα κενά.
2.6.42
myDATA - Ομαδοποίηση κατά στήλη στους πίνακες απεσταλμένων & ληφθέντων με σύνολα αξιών, ΦΠΑ και παρακρατήσεων. Δυνατότητα εμφάνισης/απόψρυψης στηλών κατ'επιλογήν του χρήστη.
2.6.42
Κατατοπιστικά tooltips στα buttons του toolbar.
2.6.42
myDATA - Βελτιώσεις στα Ληφθέντα τιμολόγια για ευκολότερο έλεγχο των ληφθέντων παραστατικών.
2.6.40
Module POS - Νέες λειτουργίες και βελτιώσεις στο module POS: Απλοποιήθηκε και βελτιώθηκε η φόρμα του POS στο WebUI. Προστέθηκε η λειοτυργία POS και στο MobileUI. Τιμολόγηση και εκτύπωση τιμολογίου επί αυτοκινήτου. Εύκολη και γρήγορη παραγγελιοληψία στο smartphone για επιχειρήσεις εστίασης.
2.6.30
myDATA - Αποστολή παραλείψεων/αποκλίσεων.
2.6.21
Project Management - Δυνατότητα εκτύπωσης προϋπολογισμού στο Excel.
2.6.10
Αποθήκη - Δυνατότητα κατ'επιλογήν εμφάνισης στηλών διαστάσεων είδους στις κινήσεις και τις παραγγελίες αποθήκης. Η επιλογή γίνεται από το header του πίνακα κινήσεων αποθήκης.
2.6.10
Αποθήκη - Έλεγχος υπολοίπων ειδών σε σχέση με τα όρια παραγγελιών και αυτόματη δημιουργία παραγγελίας εισαγωγής για τα είδη που βρίσκονται κάτω από το όριο παραγγελίας, λαμβανομένου υπόψην των υπολοίπων και των δεσμεύσεων.
2.6.00
User Define Dashboards - Νέες δυνατότητες σύνθεσης και παρουσίασης υβριδικών στοιχείων, τόσο από τα Clusters όσο κι από Excel.
Indicators που συνθέτουν στοιχεία από πολλαπλά clusters
Συμπλήρωση φορμών PDF
Συμπλήρωση φύλλων Excel
xl_aggregator που διαβάζει εξωτερικά Excel.
2.5.00
Project Management - Τώρα γίνεται άμεσα η σύγκριση μεταξύ προϋπολογισμένου κι εκτελεσμένου έργου με τα απολογιστικά έξοδά του. Προστέθηκαν διαγράμματα έργου για την γραφική παρακολούθηση συγκριτικών καμπυλών κόστους: προϋπολογισμού (BCWS), εκτελεσμένου (BCWP) και πραγματικού (ACWP), καθώς και διάγραμμα ανάλυσης εξόδων έργου.
2.4.10
Εκτύπωση Ισοζύγιο Αποθήκης - Όταν επιλέγεται ταξινόμηση κατά τους εξωλογιστικούς κωδικούς, εμφανίζει μόνο όσους έχουν κίνηση.
2.4.09
Εξωλογιστικοί κοστολογικοί κωδικοί - Ο τίτλος τους είναι πλέον παραμετρικός ώστε να περιγράφει με σαφήνεια τις κοστολογικές ανάγκες κάθε εταιρείας, ανάλογα με το αντικείμενό της. Π.χ. Έργο & Κέντρο κόστους για τεχνικές εταιρείες, Ξενοδοχείο και Τμήμα για τουριστικές επιχειρήσεις κ.ο.κ. Από την καρτέλλα του Cluster, στην επλογή "Αξονες".
2.4.09
Αρχική σελίδα - Νέα δυνατότητα chatting μεταξύ χρηστών, εφόσον έχουν εγκατεστημένο το Clusters module BPM-Workflows.
2.4.09
Αρχική σελίδα - Νέα επιλογή "Τα νέα μας".
2.4.08
Οικονομικά - Στους πίνακες οικονομικών κινήσεων υπάρχει δυνατότητα κατ' επιλογήν εμφάνισης του αριθμού παραστατικού. Από τον επιλογέα στηλών.
2.4.08
Αποθήκη - Στους πίνακες κινήσεων αποθήκης υπάρχει δυνατότητα κατ' επιλογήν εμφάνισης του αριθμού παραστατικού. Από τον επιλογέα στηλών.
2.4.08
Project management - Κατά την εισαγωγή εργασίας σε προϋπολογισμό, το σύστημα προτείνει αυτόματα ημερ/νίες αρχής-τέλους του έργου.
2.4.06
Εκτύπωση καρτέλας συναλλασσόμενου - Τώρα πλέον μπορεί να γίνει κι από την προβολή του συναλλασσομένου, πατώντας το "κουμπί" εκτύπωσης.
2.4.05
Συναλλασσόμενοι - Εκτύπωση Τρέχοντα Υπόλοιπα. Δεν λαμβάνει πλέον υπόψην την περίοδο 0.
2.4.05
Συναλλασσόμενοι - Εκτύπωση Καρτέλλες. Νέα δυνατότητα φίλτρου υπολοίπων (αρνητικά, θετικά, μηδενικά).
2.4.05
Εκτυπώσεις - Βελτίωση της διαδικασίας καθορισμού παραμέτρων κι εκετέλσης εκτυπώσεων συναλασσόμενων, οικονομικών κι αποθήκης.
2.4.04
Παραστατικά - Προειδοποίηση καταχώρησης παραστατικού σε άλλο έτος από το τρέχον, χωρίς απαγόρευση.
2.4.04
Project management - Ανάλυση πραγματικού κόστους εργασιών βάσει τιμολογίων αγοράς στον πίνακα εργασιών κατά κέντρο κόστους.
2.4.02
Πίνακας λογαριασμών - Διόρθωση προβλήματος της ιεραρχίας όταν λείπουν ανωβάθμιοι λογαριασμοί.
2.4.01
Διάδραση (followup) - Εύκολος τρόπος εισαγωγής αναφοράς σε άλλο αντικείμενο του Clusters, κατά την συμπλήρωση σχόλιου. Από το ειδικό "κουμπί" του παραθύρου της διάδρασης. Είτε με αναζήτηση τίτλου, είτε με επιλογή από τα πρόσφατα αντικείμενα.
2.3.06
Εκτύπωση Μητρώο Παγίων - Εμφανίζει και τον πρωτοβάθμιο κωδικό λογιστικής δίπλα στον τίτλο.
2.3.05
Κουμπί προσθήκης νέας δράσης και στην αρχική οθόνη, στο header του panel Ειδοποιήσεις.
2.3.04
Εκτυπώσεις - Διόρθωση της ώρας. Τώρα πλέον εμφανίζεται αυτόματα η ώρα βάσει timezone Europe/Athens.
2.3.04
Βελτιώσεις στο panel Ιστορικού διαδράσεων (followups) - Tooltip με το όνομα του χρήστη και εικονίδιο ημερολογίου για την ημερ/νία της διάδρασης (followup).
2.3.04
Βελτιώσεις της προβολής "Μου ανατέθηκαν" της αρχικής οθόνης - Νέα χρωματική ένδειξη για δράσεις που έχουν ήδη λήξει (κόκκινο) και δράσεις που λήγουν σήμερα (κίτρινο). Επίσης, εμφανίζεται πλέον η ένδειξη - αστέρια - της αξιολόγησης της δράσης, εφόσον έχει γίνει. Προστέθηκε φίλτρο "Παραστατικά". Τέλος, προστέθηκε δυνατότητα ταξινόμησης σε φθίνουσα σειρά: κατά ημερομηνία τελευταίου followup (default), κατά ημερ/νία λήξης και κατά ένδειξη - αστέρια - αξιολόγησης. Όσα δεν έχουν ημερ/νία λήξης και αξιολόγηση αντίστοιχα, εμφανίζονται στο τέλος της ταξινομημένης λίστας.
2.3.04
Βελτιώσεις στην αρχική οθόνη (dashboard) - Οι "Ειδοποιήσεις" και τα "Μου ανατέθηκαν" μπήκαν σε ξεχωριστά tabs, όπου εμφανίζονται και τα αντίστοιχα γραφικά τους.
2.3.03
Serial numbers - Βελτιώσεις του πίνακα Αποθήκη-Serial numbers.
2.3.03
Παραγγελίες - Βελτιώσεις του πίνακα Αποθήκη-Παραγγελίες.
2.3.03
myDATA - Στην καρτέλα λογαριασμού προστέθηκε η επιλογή myDATA στην οποία προβάλλονται όλοι οι επιτρεπτοί τύποι παραστατικών ΑΑΔΕ με τα οποία μπορεί να κινηθεί ο λογαριασμός. Χρήσιμη πληροφορία για την αρχική παραμετροποίηση myDATA. Επιπλέον, εφόσον έχει γίνει η παραμετροποίηση myDATA για τον συγκεκρμένο λογαριασμό, από αυτό το σημείο μπορεί να γίνει και εισαγωγή νέου παραστατικού.
2.3.03
myDATA - Στον πίνακα παραστατικών προστέθηκε στήλη που προβάλλει τον τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την υφιστάμενη παραμετροποίηση.
2.3.01
Φίλτρα κωδικών στις εκτυπώσεις - Βελτιωμένος και πολύ εύχρηστος τρόπος καθορισμού μάσκας επιλογής κωδικών στις παραμέτρους των εκτυπώσεων
2.3.01
Προσθήκη στήλης με τον serial number της εγγραφής στους πίνακες κινήσεων οικονομικών και ειδών αποθήκης. Για παρακολόύθηση της σειράς καταχώρησης
2.3.00
myDATA - Βελτιώσεις & νέες δυνατότητες σχετικά με παρακρατούμενους φόρους, φόρους διαμονής, παραστατικά σε αναστολή ΦΠΑ
2.2.07
Ξενοδοχειακό - Νέα δυνατότητα, στην περίπτωση διαχείρισης πολλών ξενοδοχείων, κατ'επιλογήν εμφάνισης όλων των ξενοδοχείων στον πίνακα κρατήσεων
2.2.05
Παραστατικά/Αυτόματη αρίθμηση - Για λόγους ασφάλειας, έγινε κατάργηση του επαναϋπολογισμού του τελευταίου αριθμού σειράς αν σβήσουμε το τελευταίο παραστατικό. Η διόρθωση του νέου αυτόματου αριθμού πρέπει να γίνει χειροκίνητα.
2.2.03
Ξενοδοχειακό - Νέα δυνατότητα διαχείρισης συμβολαίων με ενσωμάτωση τιμολογιακής πολιτικής και εκπτώσεων στις κρατήσεις
2.2.03
Εκτύπωση Υπόλοιπα Συναλλασσομένων - Δυνατότητα κατ'επιλογήν εμφάνισης και των παραγγελιών
2.1.12
Παραστατικά - Δυνατότητα κατ'επιλογήν εμφάνισης των ημερομηνιών αρχής & τέλους
2.1.12
Συναλλασσόμενοι/Λίστα - Νέες προβολές Emails, Τηλέφωνα και Τοποθεσίες, με αντίστοιχη δυνατότητα εξαγωγής τους σε Excel
2.1.11
Εκτύπωση Τρέχοντα Υπόλοιπα Συναλλασσομένων - Βελτίωση της ταχύτητας κατά 250%
2.1.06
Εκτύπωση Ισοζύγιο Συναλλασσομένων - Νέα εκτύπωση με χρεωπιστώσεις και υπόλοιπα. Ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που πολλαπλοί συναλλασσόμενοι συνδέονται σε έναν λογαριασμό
2.1.06
Ισοζύγια - Σημαντικές βελτιώσεις στην εμφάνιση και στην εξαγωγή τους στο Excel
2.0.03
POS - Βελτιώσεις εμφάνισης
2.0.02
Project Management - Δυνατότητα αντιγραφής άρθρων από άλλον προϋπολογισμό